ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ නම මුළු ජනගහනය
 මිදෙල්ලවිට  582
 බොල්ලත උතුර  3094
 කුඩා බොල්ලත  1591
 බොල්ලත දකුණ  2957
 බොල්ලත බටහිර  1237
 වේවැල්ලාගාර  520
 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර  1022
 බුළුගහගොඩ බටහිර  1387
 ගලහිටියාව උතුර  3312
 ගලහිටියාව දකුණ  3382
 ගලහිටියාව නැගෙනහිර  2076
 හොරගොල්ල උතුර  2551
 හොරගොල්ල දකුණ  1768
 තිබ්බොටුගොඩ  3085
 මාබිම  1663
 වැලිකඩ  1275
 මාකෙවිට උතුර  2248
 මාකෙවිට දකුණ  1544
 ගෝනගහ 1  759
 ගෝනගහ 2  1481
 කිරිදිවිට  930
 අඹන්විට  685
 මාකිලංගමුව  1172
 රත්මල්විට  893
 පහලගම  1446
 කොස්ඕවිට  1247
 අකරවිට  1666
 මැදගම 1  228
 මැදගම 2  3119
 මැදගම 3  1322
 මැදගම 4  1808
 ඉහලගම බටහිර  1960
 ඉහලගම නැගෙනහිර  2013
 ගම් / අළුත්ගම බටහිර    2342
 ගම් / අළුත්ගම උතුර  1965
 ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර  3690
 ඉදිගොල්ල  1657
 බදුවතුගොඩ  1156
 කරණෑයකමුල්ල  748
 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර  2883
 කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ  1155
 බොරලියවත  1049
 තිත්තලපිටිගොඩ  1174
 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර  3897
 අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ  1918
 මහීපාලගොඩ  1582
 මොරැන්න  1280
 වීදියවත්ත  1391
 ගල්තොටමුල්ල  1225
 යක්කල උතුර  3487
 යක්කල බටහිර  2176
 පැපොල්ගහදෙනිය  2118
 යක්කල දකුණ  1880
 යක්කල නැගෙනහිර  1275
 හෙනරත්ගොඩ  2978
 ගොඩගෙදර  2024
 මුදුන්ගොඩ උතුර  1358
 මුදුන්ගොඩ දකුණ  1909
 මුදුන්ගොඩ බටහිර  1006
 මොරගොඩ 1  1137
 මොරගොඩ 11  1462
 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර  1290
 බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර  1864
 බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර  2712
 කිඩගම්මුල්ල  2009
 ඔරුතොට උතුර  1387
 ඔරුතොට දකුණ  1619
 ඉහල යාගොඩ උතුර  2965
 ඉහල යාගොඩ දකුණ  2508
 පහලයාගොඩ  2532
 මාහේන  3054
 ගණේමුල්ල උතුර  2095
 නැදුන  1352
 ගණේමුල්ල දකුණ  5486
 කොස්සින්න නැගෙනහිර  2131
 කොස්සින්න බටහිර 1  1784
 කොස්සින්න බටහිර 11 2296
 අමුණුගොඩ උතුර 3111
 අමුණුගොඩ දකුණ 1818
 බැලුම්මහර 3136
 රතුපස්වල 3281
 ගල්ලොලුව 1920
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර 1637
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ 2144
 බටහිර වැලිවේරිය 2569
 නැදුන්ගමුව 2228
 වැලිවේරිය නැගෙනහිර 2385
 වැලිවේරිය උතුර 3204
 වැලිවේරිය දකුණ 1865
 ඇඹරළුව උතුර 1 2015
 ඇඹරළුව උතුර 11 1609
 ඇඹරළුව දකුණ 1 1575
 ඇඹරළුව දකුණ 11 2533
 පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර 953
 පහල ඉඹුල්ගොඩ බටහිර 3047
 පහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ 2518
 පරකන්දෙනිය දකුණ 2225
 පරකන්දෙනිය උතුර 1 2050
 පරකන්දෙනිය උතුර 11 1750
 කටුවාලමුල්ල උතුර 1773
 කටුවාලමුල්ල දකුණ 1712

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ නම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
 මිදෙල්ලවිට 307  275  582
 බොල්ලත උතුර  1672  1422  3094
 කුඩා බොල්ලත  827  764  1591
 බොල්ලත දකුණ 1553  1404  2957
 බොල්ලත බටහිර  667  570  1237
 වේවැල්ලාගාර  256  264  520
 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර  542  480  1022
 බුළුගහගොඩ බටහිර  718  669  1387
 ගලහිටියාව උතුර  1665  1647  3312
 ගලහිටියාව දකුණ  1718  1664  3382
 ගලහිටියාව නැගෙනහිර  1086  990  2076
 හොරගොල්ල උතුර  1221  1330  2551
 හොරගොල්ල දකුණ  850  918  1768
 තිබ්බොටුගොඩ  1315  1770  3085
 මාබිම  836  827  1663
 වැලිකඩ  660  615 1275
 මාකෙවිට උතුර  1204  1044  2248
 මාකෙවිට දකුණ  811  733  1544
 ගෝනගහ 1  394  365 759
 ගෝනගහ 2  770  711 1481
 කිරිදිවිට  478  452  930
 අඹන්විට  355  330  685
 මාකිලංගමුව  589  583 1172
 රත්මල්විට  469  424  893
 පහලගම 695  751  1446
 කොස්ඕවිට 636  611  1247
 අකරවිට 880  786 1666
 මැදගම 1 125  103  228
 මැදගම 2 1582  1537 3119
 මැදගම 3 666  656  1322
 මැදගම 4 951  857 1808
 ඉහලගම බටහිර 1018  942 1960
 ඉහලගම නැගෙනහිර  1074  939 2013
 ගම් / අළුත්ගම බටහිර    1224  1118  2342
 ගම් / අළුත්ගම උතුර  1022  943  1965
 ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර  1823  1867 3690
 ඉදිගොල්ල  895  762  1657
 බදුවතුගොඩ  613  543  1156
 කරණෑයකමුල්ල  381  367  748
 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර  1498  1385  2883
 කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ  577  578  1155
 බොරලියවත  551  498  1049
 තිත්තලපිටිගොඩ  614  560  1174
 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර 2043  1854  3897
 අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ 1027  891  1918
 මහීපාලගොඩ 836  746  1582
 මොරැන්න 634  646  1280
 වීදියවත්ත 739  652  1391
 ගල්තොටමුල්ල 634  591  1225
 යක්කල උතුර 1842  1645 3487
 යක්කල බටහිර 1158  1018 2176
 පැපොල්ගහදෙනිය  1093  1025  2118
 යක්කල දකුණ  976  904  1880
 යක්කල නැගෙනහිර  667  608  1275
 හෙනරත්ගොඩ  1520  1458  2978
 ගොඩගෙදර  1047  977  2024
 මුදුන්ගොඩ උතුර  682  676  1358
 මුදුන්ගොඩ දකුණ  991  918  1909
 මුදුන්ගොඩ බටහිර  514  492  1006
 මොරගොඩ 1  580  557  1137
 මොරගොඩ 11  743  719  1462
 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර  696  594  1290
 බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර  989  875  1864
 බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර 1419  1293  2712
 කිඩගම්මුල්ල 1033  976  2009
 ඔරුතොට උතුර 727  660  1387
 ඔරුතොට දකුණ 858  761  1619
 ඉහල යාගොඩ උතුර 1524  1441  2965
 ඉහල යාගොඩ දකුණ  1284  1224  2508
 පහලයාගොඩ  1300  1232  2532
 මාහේන  1576  1478  3054
 ගණේමුල්ල උතුර  1052  1043  2095
 නැදුන  737  615  1352
 ගණේමුල්ල දකුණ  2605  2881  5486
 කොස්සින්න නැගෙනහිර  1099  1032  2131
 කොස්සින්න බටහිර 1  866  918  1784
 කොස්සින්න බටහිර 11  1206  1090  2296
 අමුණුගොඩ උතුර  1623  1488  3111
 අමුණුගොඩ දකුණ  937  881  1818
 බැලුම්මහර  1629  1507  3136
 රතුපස්වල  1689  1592  3281
 ගල්ලොලුව  986  934  1920
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර  868  769  1637
 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ  1146  998  2144
 බටහිර වැලිවේරිය  1309  1260  2569
 නැදුන්ගමුව  1146  1082  2228
 වැලිවේරිය නැගෙනහිර  1249  1136  2385
 වැලිවේරිය උතුර  1802  1402  3204
 වැලිවේරිය දකුණ  965  900  1865
 ඇඹරළුව උතුර 1  1009  1006  2015
 ඇඹරළුව උතුර 11  811  798  1609
 ඇඹරළුව දකුණ 1  771  804  1575
 ඇඹරළුව දකුණ 11  1288  1245  2533
 පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර  491  462  953
 පහල ඉඹුල්ගොඩ බටහිර  1847  1200  3047
 පහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ  1261  1257  2518
 පරකන්දෙනිය දකුණ  1144  1081  2225
 පරකන්දෙනිය උතුර 1  1226  924  2050
 පරකන්දෙනිය උතුර 11  868  882  1750
 කටුවාලමුල්ල උතුර  906  867  1773
 කටුවාලමුල්ල දකුණ  881  831  1712

ගම්පහ කොට්ඨාශය ඇතුලත  ජනගහනය 2016  හා 2018 

මුළු ජනගහනය 2016 ඇස්තමේන්තු 2018  සංගණනය
203,427                     197,667
නාගරික                      64,152 62,335
ග්‍රාමීය                   139,276 135,332
     
පුරුෂ 98,355(48.3%) 95,570(48.3%)
ස්ත්‍රී 105,072(51.7%) 102,097(51.7%)
     
     
 වයස් කාණ්ඩ අනුව  2016 ඇස්තමේන්තු      
 5ට අඩු  14,736
5 ත් 19 අතර 45,628
20 ත් 59 අතර 113,848
60ට වැඩි 29,215
     
     
 ජන වර්ගය අනුව

 2016

ඇස්තමේන්තු

 2012 

සංගණනය

 සිංහල  98.8 195379
ලංකා දෙමළ   0.5 1053
ඉන්දියන් දෙමළ   0.1 218
යෝනක(මුස්ලිම්)   0.1 230
 වෙනත්   0.4 787
     
     
ජනගහන  ඝනත්වය                                                                    2125.7

     
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්   කොට්ඨාශය ඇතුලත  විශාලත්වය  ව.කි.මි. 95.7  
ජන හා  නිවාස  සංගණනය - 2012 / සංඛ්‍යාන අත් පොත -2017  ඇසුරිනි

News & Events

Scroll To Top