ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Suranga
 

නම                                                   

 කේ.ඒ.සුරංගා ලක්ශ්‍රිණි ගුණතිලක මහත්මිය

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්       

  නම

කේ.ඒ.රාජිනී  කපුරුබණ්ඩාර

මහත්මිය

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

 

  ගණකාධිකාරි

 

නම

ආර්.එම්.ඩී. ප්‍රියාජ් මහතා        

සුදුසුකම්

 

 

 රැකියා ඉතිහාසය

 

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 sala

නම

පී.ජී.ඩී.සී.එස්.  පෙරමුණ මහත්මිය

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

  

නම

 පී.වී.ආර්.ආර්. ප්‍රියදර්ශණ මහතා

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

 

 

  පරිපාලන නිලධාරි

  admi

නම

 එච්.ඩී.කේ.ජී. හේවාවිතාරන මහත්මිය

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

 

 අතිරේක  දිස්ත්‍රික්  රෙජිස්ටාර්

 

   
   ragis

 නම

 ඊ.ඩී.එල්.පී.  එකනායක මහත්මිය

 සුදුසුකම්  
 රැකියා ඉතිහාසය  
 

 පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

 

 

 
  

 නම 

 කේ.ආර්.ඩබ්.කේ. කත්තොට  මහතා

 සුදුසුකම්

 

 රැකියා ඉතිහාසය

 

     

News & Events

Scroll To Top