ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Suranga
 
නම                                                   

   කේ.ඒ.සුරංගා ලක්ශ්‍රිණි ගුණතිලක මහත්මිය


සුදුසුකම්

 
රැකියා ඉතිහාසය  

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්       

  නම

  ඩබ්ලිව් පී.පී. ඉන්දික මහතා (වැ.බ)

සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

  ගණකාධිකාරි

  නම ආර්.එම්.ඩී. ප්‍රියාජ් මහතා        
Qualification  
Work history  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 sala නම

පී.ජී.ඩී.සී.එස්.  පෙරමුණ මහත්මිය

සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

   නම  
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

 

  පරිපාලන නිලධාරි

  admi නම  එච්.ඩී.කේ.ජී. හේවාවිතාරන මහත්මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

 අතිරේක  දිස්ත්‍රික්  රෙජිස්ටාර්

 

   
   ragis  නම  ඊ.ඩී.එල්.පී.  එකනායත මහත්මිය
 සුදුසුකම්  
 රැකියා ඉතිහාසය  
  පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

 

 

 
    නම 
 කේ.ආර්.ඩබ්.කේ. කත්තෙට  මහතා
 සුදුසුකම්  
 රැකියා ඉතිහාසය  
     

News & Events

Scroll To Top