ස්වේච්ඡා සංවිධාන

Your text..

ස්වේච්ඡා සංවිධාන වල තොරතුරු ලේඛනය
අනු අංකය සංවිධානයේ නම ග්‍රාම නිළධාරී වසම තනතුරු නාමය නම දුරකථන අංකය
1 ඉසුරු උයන එක්සත් සුබසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය යක්කල සභාපති ආර්.ඒ.රංජනී වික්‍රමසිංහ 716585378
ලේකම් නිරංජලා නානායක්කාර  
භාණ්ඩාගාරික උපාලි ධර්මසිරි 332221265
2 සාධුමිත්‍ර මරණාධාර හා සුබසාධක සමිතිය 231/ඒ යක්කල බටහිර සභාපති ඩබ්.ඩබ්.ඒ.බියට්‍රිස් රැඩ්‍රිගෝ 332225435
ලේකම් ඩබ්.ඩබ්.ඒ.බියට්‍රිස් රැඩ්‍රිගෝ 332233820
භාණ්ඩාගාරික කේ.ඒ.ඩී.පියසිරි 729223064
3 දිමුතු සුබසාධක හා මරණාධාර සමිතිය 235/ඒ ඔරුතොට දකුණ සභාපති එච්.ඒ.ඩී.නිලන්ති කුමාරතුංග  
ලේකම් චම්පා දර්ශනී  
භාණ්ඩාගාරික ප්‍රියානි ධම්මිකා ජයසිංහ  
4 සමඟි සුබසාධක හා මරණාධාර සමිතිය 243 සභාපති ඩී.වී.රත්නසේන 776656648
ලේකම් මංජුල චන්නක පෙරේරා 716140906
භාණ්ඩාගාරික ආර්.පී.එන්.කීර්ති රත්නවීර 773736753
5 බොල්ලත විශ්‍රාමිකයාගේ සුබසාධක සමිතිය 209/බී බොල්ලත දකුණ සභාපති රෙජිනෝල්ඩ් කරුණානායක 769757880
ලේකම් ජේ.එච්.ඇගෙන්ඩා මේරි දාබරේ 112240144
භාණ්ඩාගාරික කේ.වී.නෙක්ලස් 112240173
6 ධර්මවිජය සුබසාධක සමිතිය 232/ඒ ගොඩගෙදර සභාපති එස්.ඒ.ආනන්ද  
ලේකම් ඩබ්.ආවින්  
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.යෝතන්  
7 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 209 බොල්ලත උතුර සභාපති වයි.ඒ.ඩී.ලියෝ ඇන්ටනී  
ලේකම් ගීත ලලිත් ප්‍රනාන්දු  
භාණ්ඩාගාරික ඒ.ඩී.එම්.ජයතිස්ස  
8 එක්සත්   සුබසාධක සමිතිය 238/ඒ අමුණුගොඩ උතුර සභාපති එම්.ඩී.විමලසිරි  
ලේකම් එම්.ඩී.නිමල්ශාන්ත ගුණසිරි  
භාණ්ඩාගාරික එස්.ඩී.රත්නවතී  
9 ජනජය අවමංගල්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය 246/ඒ ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ සභාපති කේ.ඒ.ආර්.පුෂ්පසිරි  
ලේකම් පර්සි කොළමුන්න  
භාණ්ඩාගාරික එම්.ඒ.සෝමතිලක  
10 සිරිපැරකුම් සුබසාධක සංගමය 238 අමුණුගොඩ උතුර සභාපති එච්.ඩී.නිමල්ශාන්ත ගුණසිරි  
ලේකම් එච්.ඒ.ගාමිණී තිලකරත්න  
භාණ්ඩාගාරික පරකන්දෙණියේ ධීරානන්ද හිමි  
11 එක්සත්   සුබසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 234/බී බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර සභාපති කේ.ප්‍රියන්ත සරත් කුමාර  
ලේකම් එච්.එම්.ටී.හේරත්  
භාණ්ඩාගාරික උපුල් චමින්ද රත්නවීර  
12 බොල්ලත එකමුතු පෙදෙස අවමංගල්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය 209 බොල්ලත උතුර සභාපති නීතීඥ ඒ.එම්.රත්නායක 713240104
ලේකම් නීතිඥ දේශබන්දු ගුණපාල වීදියවත්ත 714912570
භාණ්ඩාගාරික ශාන්ත පද්මසිරි 112230901
13 අශෝක උයන සුබසාධක හා මරණාධාර සමිතිය 234/ඒ බැණ්ඩියමුල්ල උතුර සභාපති විරරත්න  
ලේකම් ශාන්ත පතිරාජ  
භාණ්ඩාගාරික අජිත් රාජසේකර  
14 ශ්‍රී සුනන්දාරාමස්ථ සංඝමිත්තා සුබසාධක සමිතිය මැදගම සභාපති ජේ.එම්.එම්.ජයමාන්න 332221976
ලේකම් කමලා ගුණසේකර 332224286
භාණ්ඩාගාරික එස්.පී.එස්.කරුණානායක 332225665
15 ඉඳිගොල්ල සුමිතුරු සුබසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 225/සී ඉඳිගොල්ල සභාපති සුනිල් රත්නසිරි 712348453
ලේකම් පද්මසිරි රත්නායක 773776263
භාණ්ඩාගාරික එම්.එම්.හේමචන්ද්‍ර 332229255
16 අඹන්විට එක්සත් සුබසාධක සමිතිය 220/ඒ අඹන්විට සභාපති සාගරිකා තෙවරප්පෙරුම  
ලේකම් ප්‍රියන්ති සිරිවර්ධන  
භාණ්ඩාගාරික එම්.සුනිල්  
17 වැරැල්ලවත්ත සුබසාධක සමිතිය 231/ඩී යක්කල නැගෙනහිර සභාපති අයි.එල්.ආරියවංශ 768286502
ලේකම් ඒ.එල්.ඒ.සිරිසේන 779845268
භාණ්ඩාගාරික ආර්.ඒ.විජේසිරි 714283630
18 සර්ච් සුබසාධක සංවිධානය 225 අළුත්ගම බටහිර සභාපති ඩී.බී.පී.ජයකොඩි 776192207
ලේකම් ටී.ඩබ්.පියතිස්ස පෙරේරා 332233043
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.ගඟබඩගේ 719555915
19 සුහද අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 241 නැදුන්ගමුව සභාපති ජේ.කේ.විල්සන්  
ලේකම් එම්.චන්ද්‍රෙස්න  
භාණ්ඩාගාරික එස්.ඒ.තිලකසිරි ලියනාරච්චි  
20 ආපදා අවමංගල්‍යාධාර සකසුරුවම් සුබසාධක සමිතිය   සභාපති කේ.එම්.ජයසිංහ 332228173
ලේකම් කේ.ඒ.දයාකාන්ති 332225952
භාණ්ඩාගාරික එම්.ඒ.එස්.මුණසිංහ 714421727
21 මරණාධාර හා සුබසාධක සමිතිය   සභාපති සුජීව ඉන්දික  
ලේකම් එම්.පී.පරවි ප්‍රේමලාල් කුමාරසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික එච්.පී.ජයතිලක  
22 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර හා සුබසාධක සමිතිය 230/සී ගල්තොටමුල්ල සභාපති කේ.කේ.කරුණාදාස  
ලේකම් ඩී.ඒ.ශ්‍රියා දිසානායක  
භාණ්ඩාගාරික කේ.ඒ.තුෂාර චන්දන  
23 සමන් මාවත සුබසාධන=ක සමිතිය 225 අළුත්ගම බටහිර සභාපති කේ.කේ.එස්.කේ. පියරත්න  
ලේකම් ආර්.එච්.ඩබ්.එස්.කුලරතත්න 767738844
භාණ්ඩාගාරික ජේ.ඒ.ජේ.ප්‍රසන්න 777634222
24 ඹරුතොට සවිශක්ති මරණාධාර සමිතිය 235 ඒ ඔරුතොට දකුණ සභාපති තිලකරත්න කැලැඋල්ල  
ලේකම් ඒ.එන්.වීරමන්ත්‍රී  
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.සෝමරත්න  
25 විත්ටරි සුබසාධක සමිතිය 224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර සභාපති එම්.එම්.පොලිකා පෙරේරා 718063559
ලේකම් ඩබ්.එස්.චමින්ද පෙරේරා 714350754
භාණ්ඩාගාරික එම්.එම්.ආර්.දර්ශන පෙරේරා 777517692
26 ඉහලගම හා අළුත්ගම අන්‍යාන්්‍යාධාර රසමිතිය 224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර සභාපති    
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
27 ශ්‍රී බෝධි පදෙස සුබසාධක සමිතිය 234 ඒ බැණ්ඩියමුල්ල සභාපති සුමේද මංජුල ගම්ලත්  
ලේකම් කසුන් ලියනගේ  
භාණ්ඩාගාරික රෝහණ මුණසිංහ  
28 මහවිට අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 230 මහීපාලගොඩ සභාපති තුෂාරි දසනායක  
ලේකම් රමණී ශ්‍රියාලතා නුවරපතු  
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.පී.සුනිල් රත්නසිරි  
29 සමඟි සුබසාධක සංගමය 227 කෙසෙල්වතුගොඩ සභාපති ඊ.එම්.ඩී.ඒකනායක  
ලේකම් කේ.එම්.බී.නන්දලාල්  
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.එම්.යූ .සෙනෙවිරත්න  
30 ඉහලගම අළුත්ගම ගැමුණු සුබසාධක සංගමය 224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර සභාපති කේ.එඒ.පියසේන  
ලේකම් පී.කේ.බී .කුමාරසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික එස්.ඒ.රත්නසිරි  
31 සියනෑ එකමුතු මරණාධාර සුබසාධක සමිතිය   සභාපති ඩී.එම්.එන්.කේ.ජයසූරිය 723510155
ලේකම් මේරි මැටිල්ඩා මුතුකුඩ 775038282
භාණ්ඩාගාරික එඒ.ඩබ්.කේ.ජේ.සමරසිංහ 719257525
32 ඉහල යාගොඩ අක්කර විස්ස සුහද අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ සභාපති පී.එම්.උපාලි  
ලේකම් ඩී.නන්දසෝම  
භාණ්ඩාගාරික බී.ඒ.චන්ද්‍රපාල  
33 හිතමිතුරු සකසුරුවම් හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 225 අළුත්ගම බටහිර සභාපති එස්.ඒ.ආරියසිංහ 332226919
ලේකම් ඩබ්.ජී.විජිතපාල 723590245
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.ජී.සමරරත්න 773330772
34 ස්වර්නහංස පෙදෙස සුබසාධක සමිතිය 225 ඒ අළුත්ගම බටහිර සභාපති ඒ.අත්තනපොල 710943009
ලේකම් නන්දන වනිගසේකර 713681291
භාණ්ඩාගාරික එච්.කේ.වික්‍රමරත්න 716536094
35 දිදුල කාන්තා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 209 ඩී බොල්ලත සභාපති ඒ.එම්.ඉන්ද්‍රානි ප්‍රේමලතා  
ලේකම් ආර්.ඩී.පියවතී  
භාණ්ඩාගාරික එම්.එච්.ප්‍රියන්තා  
36 කිඩගම්මුල්ල සුබසාධක අවමංගල්‍යාදාර සමිතිය 234 සී කිඩගම්මුල්ල සභාපති ඩබ්.කේ.සුමනසේකර  
ලේකම් එස්.ආර.එම්.සී.සමරනායක  
භාණ්ඩාගාරික ආර්.පී.ප්‍රේමවතී  
37 සුළු මධ්‍යම හා වෘත්තික ව්‍යාපාර ප්‍රජාවගේ සුබසාධක සමිතිය   සභාපති කේ.ඩබ්.ප්‍රෙඩී සිල්වා 718208375
ලේකම් පී.එඒ.තිලකසිරි වික්‍රමරත්න 725484590
භාණ්ඩාගාරික එච්.නෙවිල් පෙරේරා 714880598
38 අමුණුගොඩ සමාධි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය   සභාපති සේනක විදානගේ 722865500
ලේකම් ජයසේන කොටුවැල්ල 718184321
භාණ්ඩාගාරික රාජා මහපටුන 712138028
39 ගොඩගෙදර බැළුමමහර අනයොන්‍යාධාර සමිතිය 232 ඒ ගොඩගෙදර සභාපති ආර්.පී.ජයතිලක 718250874
ලේකම් සුජිත් නිශාන්ත 724127269
භාණ්ඩාගාරික    
40 ඉහලගම අළුත්ගම සහනාධාර බෞද්ධ සමිතිය   සභාපති ඩී.ඒ.ආරියවතී  
ලේකම් තනුජා සංජීවනී  
භාණ්ඩාගාරික එස්.පී.ඒ.විජේවර්ධන  
41 සහන අවමංගල්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය 223 සී මැදගම 4 සභාපති ආනන්ද මොලගොඩ  
ලේකම් ස්වර්ණා වීරසූරිය  
භාණ්ඩාගාරික ටයාටස් ජයසිංහ  
42 බැලුම්මහර සාධු මිතුරු සමිතිය 239 බැළුම්මහර සභාපති බී.එම්.ඒ.ගාමිණී 332223468
ලේකම් එච්.සීලවතී 332226334
භාණ්ඩාගාරික    
43 බැලුම්මහර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 240 බැළුම්මහර සභාපති ඉන්ද්‍රජිත් විමලනන්ද ගල්කිස්සගේ 773758270
ලේකම් ආනන්ද කරුනාරත්න 332250402
භාණ්ඩාගාරික    
44 ඇඹරළුව උතුර සුහද සුබසාධක හා මරණාධාර සමිතිය 242 ඇඹරළුව උතුර සභාපති සනත් අබේසේකර  
ලේකම් අයි.ඪී.යසවතී  
භාණ්ඩාගාරික    
45 සහන මරණාධාර සමිතිය - ඇඹරළුව 243 ඇඹරළුව උතුර සභාපති මිලින්ද කිත්සිර  
ලේකම් ශ්‍රීමතී සෙනෙවිරත්න  
භාණ්ඩාගාරික    
46 හේන්පිටමුල්ල සුබසාධක හා මරනාදාර සමිතිය 237 ඩී යක්කල උතුර සභාපති ඩබ්.පී.රොහාන් වීරසිංහ  
ලේකම් ඩබ්.පී.ආර්.සුමාලි ප්‍රියදර්ශනී  
භාණ්ඩාගාරික    
47 ගලහිටියාව උතුර සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සමිතිය   සභාපති එච්.ඩී.තනූජා ප්‍රේමනී  
ලේකම් එච්තඒ.ඉන්ද්‍රා කුමාරි  
භාණ්ඩාගාරික    
48 ගලහිටියාව උතුර වැඩිහිටි සමිතිය   සභාපති ඒ.ඒ.ඩී. අතපත්තු  
ලේකම් එස්.කේ.එස්.වික්‍රමනායක  
භාණ්ඩාගාරික    
49 ගලහිටියාව උතුර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 215 ගලහිටියාව උතුර සභාපති පී.ඒ.එස් .මුණසිංහ  
ලේකම් එස්.කේ.එස්.වික්‍රමනායක  
භාණ්ඩාගාරික    
50 නැඳුන එක්සත් සුබසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය   සභාපති හේමචන්ද්‍ර රංවල  
ලේකම් චමිලි රාජපක්ෂ  
භාණ්ඩාගාරික    
51 ශ්‍රී ජිනරතන එක්සත් සුබසාධක සමිතිය 230 සී ගල්තොටමුල්ල සභාපති ඩී.ඩී.රසික ජීවන් 772645297
ලේකම් එච්.එච්. ශ්‍රියානි  
භාණ්ඩාගාරික    
52 ගම්පහ අළුත්ගම බටහිර සුබසාධක හා මරනාධාර සමිතිය 225 ඒ අළුත්ගම බටහිර සභාපති ඩී.ටී.ලලිත් රණසිංහ  
ලේකම් එස්.නිහාල් සමරවීර  
භාණ්ඩාගාරික    
53 ඉදිගොල්ල මෝරුපොල එක්සත් අවමංගල්‍යාදාර සමිතිය 225 ඒ අළුත්ගම බටහිර සභාපති ඩබ්.පී. සෝමසිරි  
ලේකම් නන්දන යසරත්න සිංහලගේ  
භාණ්ඩාගාරික    
54 බණ්ඩාරවත්ත ධර්මාලෝක සුබසාධක බෞද්ධ සමිතිය 240 බී බටහිර වැලිවේරිය සභාපති ජේ.කේ.ලීලාරත්න 714457063
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
55 මෛත්‍රී මරණාදාර සමිතිය 240 බී බටහිර වැලිවේරිය සභාපති ජයන්ති විතාන 332255626
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
56 දහම් සුබසාධක හා අනයොන්‍යාධාර සමිතිය 243 බී පහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ සභාපති නිර්මලී ඉඹුලාන  
ලේකම් සර්ධා සමරවීර  
භාණ්ඩාගාරික අජිත් ලන්ෂ්මන් කුමාර  
57 දඹවවතත සුබසාධන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 236 බී මාහේන සභාපති ඩබ්.කේ.ප්‍රසංගික  
ලේකම් යූ.ජේ. සිසිර රංජිත්  
භාණ්ඩාගාරික    
58 සුහද සුබසාධක සමිතිය 237 බී මාහේන සභාපති ආනන්ද සිසිර කුමාර  
ලේකම් අමිල රංජීව කුලතිලක  
භාණ්ඩාගාරික    
59 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 238 බී මාහේන සභාපති සමන්ත වීරසිංහ  
ලේකම් කේ.පී. ජානක  
භාණ්ඩාගාරික    
60 ජනරජමාවත සුබසාධක සමිතිය 234 ඒ බැණ්ඩියමුල්ල සභාපති අජිත් නිහාල් ජයසුන්දර  
ලේකම් හේමපාල රාජපක්ෂ 332223988
භාණ්ඩාගාරික    
61 එක්සත් අනයොන්්‍යාධාර හා සුබසාධක සමිතිය 240 ඒ ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දුකුණ සභාපති එච්.එම්.කිංස්ලි ජයවර්ධන  
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
62 ගම්පහ අආපදා අවමංගල්‍යාදාර තිහ එකමුතුවහා සුබසාධක සමිතිය 224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර සභාපති සිරිල් ප්‍රේමරත්න  
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
63 කසගහවත්ත සුබසාධක සමිතිය 234 ඒ බැණ්ඩියමුල්ල සභාපති සී.ඒ.ඩී.ඒ. සේනානායක 332222534
ලේකම් ඒ.ජී.අබේසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
64 බැණ්ඩියමුල්ල එක්සත් සුබසාධන හා මරනාධාර සමිතිය 235 ඒ බැණ්ඩියමුල්ල සභාපති එස්.මැදවැව  
ලේකම් ආනන්දලාල් අමරසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
65 රතමල්විට කැකුළංගොඩ අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය 221 ඒ රත්මල්විට සභාපති එම්.වී.පාලිත පුෂ්පකුමාර  
ලේකම් ඩී.කේ. නාලනී  
භාණ්ඩාගාරික ඩබ්.ඒ.කරුණාරත්න  
66 හොරගොල්ල තිබ්බොටුගොඩ සුබසාධක සමිතිය 216 බී තිබ්බොටුගොඩ සභාපති ජී.ඉන්දික ප්‍රියරාජ්  
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
67 මාකිලංගමුව අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය 221 මාකිලංගමුව සභාපති කේ.ආර් .සිරිසේන 223361455
ලේකම් ආර්.පී.ඩී.ගුනසෙකර 332260723
භාණ්ඩාගාරික ධර්මදාස ලියනගේ 332261714
68 එකමුතු පෙදෙස සුබසාධක සංගමය 222 මාකිලංගමුව සභාපති ඒ.ඒ.සුනිල් ශාන්ත  
ලේකම් ඩබ්.සෝමසිරි 332260298
භාණ්ඩාගාරික විමලසිරි පතිරත්න  
69 කුඩා බොල්ලත පිබිදෙන තුරු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 209 ඒ කුඩා බොල්ලත සභාපති ඩබ්.ප්‍රේමරත්න 712222006
ලේකම් එස්.ඒ.කැමිලස් 778291363
භාණ්ඩාගාරික එල්.ඒ.මහින්දදාස වංශරත්න 718012010
70 ගලහිටියාව දකුණ මරනාධාර සමිතිය 215 එ ගලහිටියාව දකුණ සභාපති    
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
71 හංසගිරි අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය 231 සී යක්කල සභාපති එල්.එල්.තිලකරත්න  
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
72 හෙනරත්ගොඩ සුබසාධක අවමංගල්‍යාදාර සමිතිය 232 හෙනරත්ගොඩ සභාපති එම්.එස්.පෙරේරා  
ලේකම් ධර්ම ශ්‍රී කොත්මලේ 718176260
භාණ්ඩාගාරික    
73 වනාතවත්ත එක්සත් සුබසාධක මරනාධාර සමිතිය 232 හෙනරත්ගොඩ සභාපති පී.ඒ.කේ. අත්තනායක  
ලේකම් එම්.ඒ.එම්. ෆ්‍රැන්සිස්  
භාණ්ඩාගාරික    
74 මාහේන පාර සුබසාධක සමිතිය 232 හෙනරත්ගොඩ සභාපති සුසන්ති කරුනාරත්න  
ලේකම් අජිත් ප්‍රියන්ත රණසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
75 සූකිරිවත්ත සුබසාධක සමිතිය 232 හෙනරත්ගොඩ සභාපති ජයන්ත වීරසේකර  
ලේකම් ටෙනිසන් විජේවීර  
භාණ්ඩාගාරික    
76 ග්‍රාම සංවර්ධන හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 241 ඒ නැගෙනහිර වැලිවේරිය සභාපති ඩී.එච්.ඒ පීලික්ස් රෙජිනෝල්ඩ් 715309558
ලේකම් එල්. සන්ද්‍යා දීපිකා ලියනගේ 332255731
භාණ්ඩාගාරික    
77 සහන සැනසුම් සේවා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 241 ඒ නැගෙනහිර වැලිවේරිය සභාපති එම්.එච් සයිමන් පෙරේරා 718184297
ලේකම් කේ.ඒ.ඩි කිත්සිරි කාරියප්පෙරැම 713167306
භාණ්ඩාගාරික    
78 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මුදුන්ගොඩ සභාපති ඩි.එම් දර්ශන වීරසිංහ 332225604
ලේකම් එම්.කේ.ඩි ඔස්ටින් 772317667
භාණ්ඩාගාරික    
79 ස.ණ.ස අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මුදුන්ගොඩ සභාපති ඩි.එම් ජානක වීරසිංහ 725196436
ලේකම් එම්.කේ.ඩී.වයි ප්‍රෙමශීලි 772317667
භාණ්ඩාගාරික    
80 මැද මුදුන්ගොඩ සමර මරනාධාර සමිතිය   සභාපති එච්.ඒ මෙන්ඩිස් අප්පුහාමි 332223422
ලේකම් කේ.ඒ.ඩි රත්නා ස්වර්ණමාලි  
භාණ්ඩාගාරික    
81 කිරිදිවිට කැකුලන්ගොඩ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 220 කිරිදිවිට සභාපති උදය පාලිත කුරුප්පු 332233735
ලේකම් එස්.ආර්.එම් විනීතා කුමාරපේලි  
භාණ්ඩාගාරික    
82 ප්‍රගති සුභසාදක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 220 කිරිදිවිට සභාපති එල්.ඒ හේමන්ත ගුණසේකර  
ලේකම් ඒ එස් විජේවර්ධන  
භාණ්ඩාගාරික    
83 අමුණුගොඩ පැරකුම් සමාජ සේවා මරනාධාර සමිතිය 238 අමුණුගොඩඋතුර සභාපති එස්.ඒ සුසිලා මුණසිංහ  
ලේකම් ජී.බී මානෙල් කරුණානායක  
භාණ්ඩාගාරික    
84 ගලබඩවත්ත සුභසාදක සංගමය 238 අමුණුගොඩඋතුර සභාපති යු. ප්‍රේමනායක 332265891
ලේකම් ආර්.එම් මුදියාන්සේ රත්නායක 332263182
භාණ්ඩාගාරික    
85 වීරකෝන්වත්ත සුහද සුභසාධක සමිතිය 238 අමුණුගොඩඋතුර සභාපති ජි.කේ නිෂේන්ද්‍ර මනොරාජ් 332261294
ලේකම් එස්.ඩබ් රංජිත් සෙනෙවිරත්න  
භාණ්ඩාගාරික    
86 සමාධි සුභසාධක සංගමය 238 අමුණුගොඩඋතුර සභාපති වී.වී සේනක හේමන්ත 332265268
ලේකම් එස් දේශප්‍රිය ජයසේන 718184321
භාණ්ඩාගාරික    
87 ලක්මින උයන සුභසාධක සමිතිය 238 අමුණුගොඩඋතුර සභාපති ටී.ජී.සී.පී දසනායක 332265935
ලේකම් එම්.ඒ.ඒ ශිවන්ති කුලරත්න  
භාණ්ඩාගාරික    
88 මදිනාවත්ත අන්‍යෙන්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය 237 බී කොස්සින්න බටහිර සභාපති ඒ.ඩි මුනිදාස තිලකසිරි 332260263
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
89 බටහිර කොස්සින්න සුබසාධක සමිතිය 237 බී පහල යාගොඩ සභාපති එම්.ඒ නිමල් චන්ද්‍රසිරි 332260130
ලේකම් ඩබ්.ඒ.ටි.සී වික්‍රමසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
90 අත්හිත   අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 210 බුළුගහගොඩ බටහිර  සභාපති රංජිත් බෝඹුවල 714493576
ලේකම් ජයසේන හබරගොඩ 719346077
භාණ්ඩාගාරික    
91 මඩුගහමුල සමගි   සුබසාධක සමිතිය 233 මොරගොඩ සභාපති කේ.ඒ.බි නීල්කුමාර  
ලේකම් ජී.ඒ අභයරත්න  
භාණ්ඩාගාරික    
92 සුමිතුරු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 231 ඒ යක්කල බටහිර සභාපති ආර්.ජි අසංක සේනානායක 71519556
ලේකම් මුදිතා නිල්මිනී 714845292
භාණ්ඩාගාරික එස්.ඒ චන්ද්‍රකාන්ති 334915565
93 අලුත්ගම වත්ත සුබසාධක සමිතිය 321 ඒ යක්කල බටහිර සභාපති පී.ඒ දයාරත්න 777815309
ලේකම් ජිනදාස බලබොටුව 773615751
භාණ්ඩාගාරික අයි.ඩී ෂෙල්ටන් 716385421
94 එක්සත් කාන්තා මරණාධාර සමිතිය 208 මිදෙල්විට සභාපති එස්.ඒ.ඩී ශිරාන් ගීතමාලි 719881003
ලේකම් බී.සමන් ප්‍රියන්ති 72635385
භාණ්ඩාගාරික එම්.ඇනස්මා ප්‍රියදර්ශනී 771234663
95 එක්සත් මරණාධාර සුබසාධක සමිතිය 242 බී ඇඹරළුව දකුණ සභාපති ආර්.එල්.නාමල් ප්‍රදීප කුමාර  
ලේකම් අයි.එල්.නන්දාවතී 786679073
භාණ්ඩාගාරික    
96 සුහද අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය 209 බොල්ලත බටහිර සභාපති බී.එස්.පී.කුමාර  
ලේකම් ඩබ්.ඒ.එස්.තිලකරත්න 77074599
භාණ්ඩාගාරික    
97 හෙොරගොල්ල අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 216 හොරගොල්ල උතුර සභාපති ඒ.කේ. ඇන්ටනි සිල්වා 778486803
ලේකම් එච්.එච්.ජයසිංහ 713828494
භාණ්ඩාගාරික එස්.රොෂාන් සිල්වා 713828494
98 සුහද සුබසාධක   හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියසමිතිය 230 බී බැණ්ඩියමුල්ල සභාපති එන්.කේ.ජයසූරිය  
ලේකම් මේරි මැටිල්ඩා මුතුකුඩ  
භාණ්ඩාගාරික    
99 බිම්බාරාම සුබසාධක සමිතිය 235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ සභාපති එන්.ඒ.ජයවික්‍රම 714928394
ලේකම් ජගත් විද්‍යාතික 714477073
භාණ්ඩාගාරික    
100 ඉහල යාගොඩ සුහද අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ සභාපති එම්.එච්.ප්‍රේමසිරි තිසේරා 332262779
ලේකම් ඩබ්.එස්.රුවන් කුමාර 714477073
භාණ්ඩාගාරික    
101 ශාන්ති සුබසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ සභාපති සංජය ප්‍රසන්න කුමාරසිරි 332263910
ලේකම් එච්.ඒ.සිරි අනුරතිස්ස 332265232
භාණ්ඩාගාරික    
102 කටුවාලමුල්ල අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය 244 ඩී කටුවාලමුල්ල උතුර සභාපති ඩී.එම්.අබේරත්න  
ලේකම් යූ.එස්.නිශාන්ත උඩවත්ත  
භාණ්ඩාගාරික    
103 නිදහස් සුබසාධක මරණාධාර සමිතිය 222 බී අකරවිට සභාපති ප්‍රේමවතී රත්නායක 882228729
ලේකම් ජිනදාස නානායක්කාර 332230703
භාණ්ඩාගාරික එම්.එම්.පී.තිසේරා  
104 අකරවිට මරනාධාර සමිතිය 222 බී අකරවිට සභාපති ආරියදාස කළුආරච්චි 767745766
ලේකම් බී.ඒ.සිරිවර්ධන  
භාණ්ඩාගාරික   719481302
105 මහාප්‍රජාපතී මරණාධාර සමිතිය 236 බී ගනේමුල්ල දකුණ සභාපති එඒ.කේ.එම්.ගුණවර්ධන 334988603
ලේකම් කේ.ඒ.දමයන්ති කළුබොිවිල 710178873
භාණ්ඩාගාරික කේ.ටී.ජී මහේෂා නිල්මිණී  
106 සුහද අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය 237 බී ගනේමුල්ල දකුණ සභාපති පී.ඒ.සුනිල් නන්දසිරි 772975042
ලේකම් පී.ඒ.ගිහාන් ක්‍රිෂ්මල් 715434556
භාණ්ඩාගාරික    
107 සුසිත මරණාධාර සමිතිය 238 බී ගනේමුල්ල දකුණ සභාපති වයි.එම්.විමලසේන 332263951
ලේකම්    
භාණ්ඩාගාරික    
108 හයිවේ ටෙරස් සුබසාධක සංගමය 232 බී මුදුන්ගොඩ උතුර සභාපති එන්.හල්පන්දෙණිය                                                                    
ලේකම් කේ .අමරසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
109 බොල්ලත පතහවත්ත එක්සත් සුබසාධක සමිතිය 209 බොල්ලත සභාපති ජෝර්ජ් ට්‍රිලිෂයන්  
ලේකම් පියසේන විජේසූරිය 723769728
භාණ්ඩාගාරික    
110 ගම්පහ අලුත්ගම සුබසාධක සමිතිය 225/බී සභාපති කේ.කේ ඩී.එස් දිසානායක  
ලේකම් ඒ.කේ.ටී.සී අමරසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
111 වික්‍රම පෙදෙස   සුබසාධක සමිතිය 225 අළුත්ගම බටහිර සභාපති ඒ.ජී සීලදාස  
ලේකම් කේ.පී ජනක නන්දන  
භාණ්ඩාගාරික    
112 සිරිමල් උයන සුහද අන්‍යෙනයාධාර සමිතිය 225 අළුත්ගම බටහිර සභාපති එච්.ඒ විජේතුංග  
ලේකම් සුසන්ත සමරජීව  
භාණ්ඩාගාරික    
113 බණ්ඩාරවත්ත හිතමිතුරු සකසුරුවම් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය   සභාපති ඩබ්.එම්.එස්.එස් වලිසුන්දර  
ලේකම් කේ.ඩී.එස්.සි දසනායක  
භාණ්ඩාගාරික    
114 ටිකිරිරාජ මාවත 225 අළුත්ගම බටහිර සභාපති එස්.ඒ ආරියසිංහ  
ලේකම් ඩබ්.ජී විජිතපාල  
භාණ්ඩාගාරික    
115 ගම්මැද්ද පාර සුබසාධක මරණාධාර සමිතිය 244 බි පරකන්දෙනිය සභාපති සූරිය ආරච්චිගේ සුරිය ලාල්  
ලේකම් ඩබ්.එම් ප්‍රියන්ත විජේසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
116 ගල්ලොලුව,බැලුම්මහර,රතුපස්වල,වැලිවේරිය මනුසත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 239/බී ගල්ලොලුව සභාපති එල්.ජේ.පි පෙරේරා 718386124
ලේකම් සනී විජේතිලක 712188185
භාණ්ඩාගාරික ලෙස්ලි වීරසිංහ 718213701
117 ගල්ලොලුව සමාජ සුබසාධන හා මරණාධාර සමිතිය 239/බී ගල්ලොලුව සභාපති එස්.ඩී.එස් සේනාධිර 713403046
ලේකම් එම්.ඒ.එස් පෙරේරා  
භාණ්ඩාගාරික වයි ජයසිරි  
118 ගල්ලොලුව බටහිර වැලිවේරිය මරණාධාර සමිතිය 239/බී ගල්ලොලුව සභාපති එන්.ඩබ්.කේ.එන් රංජිත් ආනන්ද 718407370
ලේකම් වයි.ඒ.එන් රංජිත් යාපා  
භාණ්ඩාගාරික ජී.ඒ ගුණසේන 774248091
119 ගල්ලොලුව නැදුන්ගමුව වැලිවේරිය අන්‍යෙනයාධාර සමිතිය  239/බී ගල්ලොලුව සභාපති ඩබ්.සිරිපාල 332259826
ලේකම් ඩී.ඒ චන්දන ජයලාල් 715460791
භාණ්ඩාගාරික එම්.ඒ ඉන්ද්‍රානි අයිරාංගනී මුනසිංහ 775229218
120 එකමුතු අන්‍යෙනයාධාර සමිතිය  241 නැදුන්ගමුව සභාපති ලීලා මාදම්පිටිය  
ලේකම් ඩබ්.අජිත් රෝහිත  
භාණ්ඩාගාරික    
121 නැදුන්ගමුව කුඩුමිරිස ලන්දඅවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 241 නැදුන්ගමුව සභාපති ඒ.ආර් ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න 710302644
ලේකම් අජන්තා සෙනෙවිරත්න  
භාණ්ඩාගාරික    
122 නැදුන්ගමුව එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 241 නැදුන්ගමුව සභාපති මොනිකා මියුරියල් පීරිස්  
ලේකම් කේ.ඇන්ටන් රෝහිත පෙරේරා  
භාණ්ඩාගාරික    
123 රොක් ගාර්ඩ්න් සමාජ සුබසාධන සමිතිය 242 නැදුන්ගමුව සභාපති ශ්‍රියානි මල්ලිකා ලියනගේ 332291829
ලේකම් ඒ.ඩබ් මදුරාවති විජේසිංහ  
භාණ්ඩාගාරික    
124 මරණාධාර හා අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 227/ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ සභාපති ජී.ඒ.ජී.චමිලා නිවන්ති  
ලේකම් එච්.පී.නිරෝෂා ශ්‍යාමලී  
භාණ්ඩාගාරික    
125 සුහද සුබසාධක සමිතිය 227/ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ සභාපති අතුල රණසිංහ  
ලේකම් ඒ.එල්.ඩී.මහින්ද  
භාණ්ඩාගාරික    
126 රාගල්වත්ත සුබසාධක සමිතිය 227/ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ සභාපති සජිත් දිසානායක  
ලේකම් පී.ඒ.පද්මිණී මල්කාන්ති  
භාණ්ඩාගාරික    
127 අඹගහලන්ද අවමංගල්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය 227/ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ සභාපති මහේෂ් නානායක්කාර  
ලේකම් ශාන්ත ජයකොඩි  
භාණ්ඩාගාරික    
128 එක්සත් සුබසාධක සමිතිය 229/ඒ අළුත්ගම සභාපති ආර්.ඒ.රංජිත් කුමාරදාස  
ලේකම් ආර්.එම්.නවරත්න 334922050
භාණ්ඩාගාරික    
129 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 229/ඒ අළුත්ගම සභාපති එච්.ඒ.නිමල් ගාමිණී  
ලේකම් පී.ෂෙල්ටන් ප්‍රනාන්දු  
භාණ්ඩාගාරික    
130 පැරකුම් මාවත සුබසාධක හා සංවර්ධන සමිතිය 225/බී අළුත්ගම නැගෙනහිර සභාපති බර්ටි ගුණවර්ධන 713014405
ලේකම් හියුබට් මොරායස්  
භාණ්ඩාගාරික    
131 විජිත මාවත එකමුතු සංවිධානය 225/බී අළුත්ගම නැගෙනහිර සභාපති ඒ.එම්.ජයතිස්ස 332223221
ලේකම් එම්.අයි.දිසානායක  
භාණ්ඩාගාරික    
132 හංසගිරි පාර හංස සුබසාධක සමිතිය 225/බී අළුත්ගම නැගෙනහිර සභාපති ආර්.පී.ගුණවර්ධන 773689001
ලේකම් රංජිත් කුලරත්න  
භාණ්ඩාගාරික    
133 බණ්ඩාරවත්ත එස්ටේට් සුබසාධක සමිතිය 225/බී අළුත්ගම නැගෙනහිර සභාපති ඩබ්.එච්.ගමගේ 718007464
ලේකම් අයි.යූ.එස්.අයි.ක්‍රිෂාන්ත  
භාණ්ඩාගාරික    

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

Your text

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති පිළිබඳ තොරතුරු
     
ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස අංකය ග්‍රා.නි.කොට්ඨාසය සමිතියේ නම
208 මිදෙල්ලවිට මිදෙල්ලවිට ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 බොල්ලත උතුර බොල්ලත උතුර නවෝදය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  මංකඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  දැය අභිමන් කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 ඒ කුඩා බොල්ලත කුඩා බොල්ලත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 බී බොල්ලත දකුණ එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 සී බොල්ලත බටහිර බොල්ලත බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
209 ඩී වේවැල්ලාගාර වේවැල්ලාගාර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
210 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
210 ඒ බුළුගහගොඩ බටහිර බුළුගහගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  බුළුගහගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
215 ගලහිටියාව උතුර  
215 ඒ ගලහිටියාව දකුණ එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  දකුණ ගලහිටියාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  නැගෙනහිර ගලහිටියාව දේදුනු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
215 බී ගලහිටියාව නැගෙනහිර නැගෙනහිර ගලහිටියාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
215 ඒ ගලහිටියාව දකුණ එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
    දකුණ ගලහිටියාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
    නැගෙනහිර ගලහිටියාව දේදුනු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
215 බී ගලහිටියාව නැගෙනහිර නැගෙනහිර ගලහිටියාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
216 හොරගොල්ල උතුර හොරගොල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
    චාල්ස්ටන් උද්‍යාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
216 ඒ හොරගොල්ල දකුණ හොරගොල්ල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
216 බී තිබ්බොටුගොඩ තිබ්බොටුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
217 මාබිම එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
217 ඒ වැලිකඩ වැලිකඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
218 මාකෙවිට උතුර මාකවිට උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
218 ඒ මාකෙවිට දකුණ එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
219 ගෝනගහ 1 ගෝනගහ 1 ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
219 ඒ ගෝනගහ II  
220 කිරිදිවිට කැකුලන්ගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
220 ඒ අඹන්විට කොටගෙදර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
221 මාකිලංගමුව මාකිලංගමුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
221 ඒ රත්මල්විට  
222 පහලගම පහලගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
222 ඒ කොස්ඕවිට කොස්ඕවිට ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
222 බී අකරවිට  
223 මැදගම I  
223 ඒ මැදගම II මැදගම II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
223 බී මැදගම III මැදගම III ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
223 සී මැදගම IV මැදගම IV කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
224 ඉහලගම බටහිර ඉහලගම බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර ඉහලගම නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 ගම් / අළුත්ගම බටහිර  සිරිමල් උයන එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 ඒ ගම් / අළුත්ගම උතුර අළුත්ගම උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 බී ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර අළුත්ගම නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
225 සී ඉදිගොල්ල ඉදිගොල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සම්ත්ය
226 බදුවතුගොඩ බදුවතුගොඩ එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
226 ඒ කරණෑයකමුල්ල  
227 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
227 ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ සීදේවි මාවත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
228 බොරලියවත  
228 ඒ තිත්තලපිටිගොඩ  
229 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
229 ඒ අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
230 මහීපාලගොඩ  
230 ඒ මොරැන්න මොරැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
230 බී වීදියවත්ත වීදියවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
230 සී ගල්තොටමුල්ල ගල්තොටමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 යක්කල උතුර සවිශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  ඉසුරු උයන කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  චන්දනගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 ඒ යක්කල බටහිර අලුත්ගම වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 බී පැපොල්ගහදෙනිය පැපොල්ගහදෙණිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 සී යක්කල දකුණ යක්කල දකුණ වලව්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
231 ඩී යක්කල නැගෙනහිර හේන්පිටමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
232 හෙනරත්ගොඩ  
232 ඒ  ගොඩගෙදර ගොඩගෙදර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  ගොඩගෙදර කතුරුවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
232 බී මුදුන්ගොඩ උතුර  
232 සී මුදුන්ගොඩ දකුණ මුදුන්ගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
232 ඩී මුදුන්ගොඩ බටහිර මුදුන්ගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
233 මොරගොඩ I මොරගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
233 ඒ මොරගොඩ II මොරගොඩ II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර බැණ්ඩියමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  විශාඛා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234 ඒ බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර  
234 බී බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර බටහිර බැණ්ඩියමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
234 සී කිඩගම්මුල්ල කිඩගම්මුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
235 ඔරුතොට උතුර ඔරුතොට උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
235 ඒ ඔරුතොට දකුණ  
235 බී ඉහල යාගොඩ උතුර  
235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ ඉහළ යාගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 පහලයාගොඩ පහළ යාගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 ඒ මාහේන මාහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 බී ගණේමුල්ල උතුර ගණේමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 සී නැදුන නැදුන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
236 ඩී ගණේමුල්ල දකුණ ගණේමුල්ල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
237 කොස්සින්න නැගෙනහිර  
237 ඒ කොස්සින්න බටහිර I බටහිර ටතසේසින්න 1 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
  කොස්සින්න බටහිර II කොස්සින්න බටහිර I ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
237 බී කොස්සින්න බටහිර II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
238 අමුණුගොඩ උතුර  
238 ඒ අමුණුගොඩ දකුණ අමුණුගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
239 බැලුම්මහර බැලුම්මහර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
239 ඒ රතුපස්වල රතුපස්වල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
239 බී ගල්ලොළුව ගල්ලොළුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
240 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර  
240 ඒ ඉහල ඉඹුල්ගොඩ දකුණ ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
240 බී බටහිර වැලිවේරිය බටහිර වැලිවේරිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
241 නැදුන්ගමුව නැදුන්ගමුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
241 ඒ වැලිවේරිය නැගෙනහිර වැලිවේරිය නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
241 බී වැලිවේරිය උතුර  
241 සී වැලිවේරිය දකුණ වැලිවේරිය දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 ඇඹරළුව උතුර I ඇඹරළුව උතුර I ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 ඒ ඇඹරළුව උතුර II ඇඹරළුව උතුර II ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 බී ඇඹරළුව දකුණ I ඇඹරළුව දකුණ I ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
242 සී ඇඹරළුව දකුණ II සුහද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
243 පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
243 ඒ පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
243 බී පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
244 පරකන්දෙනිය දකුණ පරකන්දෙනිය දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
244 ඒ පරකන්දෙනිය උතුර I  
244 බී පරකන්දෙනිය උතුර II  
244 සී කටුවාලමුල්ල උතුර කටුවාලමුල්ල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
244 ඩී කටුවාලමුල්ල දකුණ කටුවාලමුල්ල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

...

කාන්තා සමිති

Your text.

ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස අංකය ග්‍රා.නි.කොට්ඨාසය කාන්තා කාර්යය සංවිධානයේ නම සභාපතිගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
209 බොල්ලත උතුර ස්වඅභිමානි දිරිය එච්.ඒ.දමයන්ති ජයසේන 402/සී/1,බොල්ලත උතුර, ගනේමුල්ල 715903545
209 ඒ කුඩා බොල්ලත සුජාතා එච්.කේ.මල්ලිකා අයිරංගනි 517/ඒ,කුඩා බොල්ලත,ගනේමුල්ල 776194418
215 ගලහිටියාව උතුර සඳරූ එච්.ඒ.ඩී.නදීෂානි මහේෂිකා 61/සී,ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල 771032031
215 ඒ ගලහිටියාව දකුණ සුබෝධා ඩී.නිල්මිණි රශිකා ගඟබඩ 347/ඒ/1,ද.ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල 774718167
215 බී ගලහිටියාව නැගෙනහිර දේදුනු එම්.ඒ.මාලා මංගලිතා 227/බී/2, ගලහිටියාව,ගනේමුල්ල 776124766
216 හොරගොල්ල උතුර දිරිය සී.ඩී.මානෙල් ඇන්ටනී 331/සී/2,අනුර මාවත,හොරගොල්ල, ගනේමුල්ල 703334277
216 ඒ හොරගොල්ල දකුණ ලියසවිය ඩෙල්රින් බ්‍රිජට්ගේ 241/1,පෙරේරා පාර, හොරගො,ගනේමුල්ල 725048861
218 ඒ මාකෙවිට දකුණ දිරිය අභිමානි ඩබ්.ඩී.සුනේත්‍රා ප්‍රියදර්ශනී 166/ඒ,මාකෙවිට,ජාඇල 715725928
219 ගෝනගහ 1 උදාන එම්.ආර්.එම්.යසවතී මැණිකේ 69,ගෝනගහ, මාකෙවිට 332238171
221 ඒ රත්මල්විට දිරිය කාන්තා පී.ජී.චන්ද්‍රිකා නිරෝෂිණි 19/ඩී,රත්මල්විට,ගම්පහ 767979522
222 පහලගම නවමිණි කේ.ඒ.කුසුම් කුරුප්පු 50බී,පහලගම,ගම්පහ 712134663
222 බී අකරවිට ප්‍රබෝධා නයනා නිර්මලා පන්සල පාර,අකරවිට.ගම්පහ 717632472
224 ඒ ඉහලගම නැගෙනහිර දිරිය කාන්තා ඩී.ඒ.ආරියවතී 25,ඉහළගම,ගම්පහ 771146897
227 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර සාධුමිතුරු එච්.ඒ.නිලූකා දිල්රුක්ෂි 87/2,කෙසෙල්වතුගොඩ,යක්කල 726219407
229 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර සංඝමිත්තා ජේ.එම්.චන්ද්‍රාවතී 121,අලුත්ගම,බෝගමුව,යක්කල 702776771
232 සී මුදුන්ගොඩ දකුණ විශාකා ටී.ඩී.චන්ද්‍රාවතී 358,මුදුන්ගොඩ 717896452
234 බී බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර නිපුණ මේරි මැටිල්ඩා මුතුකුඩ 184/2,සියනෑ පාර,ගම්පහ 775038282
234 සී කිඩගම්මුල්ල වනිතා අභිමන් එම්.කේ.සෝමා පින්තු 50,කිඩගම්මමුල්ල,ගම්පහ 771002568
235 ඔරුතොට උතුර මහාමායා කේ.ඒ.ඉනෝකා සේනානි 158/2,ඔරුතොට,ගම්පහ 719236493
235 ඒ ඔරුතොට දකුණ ලියසවිය ඩබ්.කුසුම් වීරසේකර 70/ඒ,ඔරුතොට,ගම්පහ 718176185
235 සී ඉහල යාගොඩ දකුණ සිරිලිය එල්.ජී.එච්.තරංගා සුමන්ති 305/3/1,ඉහළයාගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 717917809
236 සී නැදුන ස්වර්ණමාලි තමරා සමරකෝන් 426/ඒ,නැදුන,ගනේමුල්ල 715690812
236 ඩී ගණේමුල්ල දකුණ පුබුදු ඩබ්.ඒ.සෝමාවතී 229/1,පන්සල පාර,ගනේමුල්ල 778053200
237 ඒ කොස්සින්න බටහිර I දිරිය ශක්ති ශාන්ති කුමාරි විජේවර්ධන 293ඩී,කොස්සින්න,ගනේමුල්ල 332262029
237 බී කොස්සින්න බටහිර II ගෝතමි ඊ.එම් අනෝමා ප්‍රියදර්ශනී 439/03ලේකම්ගේ මාවත,කොස්සි,ග. 772991479
239 බැලුම්මහර ගැමුණු කුසුමලතා බෝගොඩ 232/3,බැලුම්මහර,ඉඹුල්ගොඩ 713934714
239 ඒ රතුපස්වල සෞභාග්‍යා එස්.ඒ.එස්.මංගලිකා 68/23,රතුපස්වල,මුදුන්ගොඩ 719215442
240 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ උතුර සුරලිය එම්.ඒ.සෝමාවතී 242/1,ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 774650610
242 ඇඹරළුව උතුර I ශ්‍රම අභිමානි පී.ඩී.සී.කුමාරි 107,ඇඹරළුව උතුර,වැලිවේරිය 334901596
243 බී පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ ජනහිත ඒ.ඩී.අයි.වසන්ති කුමාරි 331/2,පහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 712687761
244 ඩී කටුවාලමුල්ල දකුණ යශෝධරා ඉනෝකා ලක්මාලි 4බී,කටුවාලමුල්ල,ගනේමුල්ල 713061203

..

වැඩිහිටි සමිති

Your text...

වැඩිහිටි සමිති
       
ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස අංකය ග්‍රා.නි.කොට්ඨාසය වැඩිහිටි සමිතියේ නම ලිපිනය
208 මිදෙල්ලවිට ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය අංක 07,මිදෙල්ලවිට,ගණේමුල්ල
209 ඩී වේවැල්ලාගාර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 136/ඒ,වේවැල්ලාගාර,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209 බොල්ලත උතුර එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය 355,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209 ඒ කුඩා බොල්ලත ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය  
209 බී බොල්ලත දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව බොල්ලත,ගණේමුල්ල
209 සී බොල්ලත බටහිර බොල්ලත බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය 188/ සී,බොල්ලත,ගණේමුල්ල
210 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර ශ්‍රී විජය ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 20, බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
210 ඒ බුළුගහගොඩ බටහිර මෛත්‍රී මූර්ති වැඩිහිටි සමිතිය 85 ඩී, බුළුගහගොඩ,ගණේමුල්ල
215 ගලහිටියාව උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 27,ගලහිටියාව,ගණේමුල්ල
215 ඒ ගලහිටියාව දකුණ දකුණු ගලහිටියාව වැඩිහිටි කමිටුව 350,දකුණු ගලහිටියාව,ගණේමුල්ල
215 බී ගලහිටියාව නැගෙනහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
216 හොරගොල්ල උතුර සැනසුම වැඩිහිටි සමිතිය  
216 ඒ හොරගොල්ල දකුණ සවිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය  
216 බී තිබ්බටුගොඩ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 26/1,තිබ්බටුගොඩ,ගණේමුල්ල
217 මාබිම ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව මාබිම,මාකෙවිට
217 ඒ වැලිකඩ වැලිකඩ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 189,වැලිකඩ,මාකෙවිට
218 මාකෙවිට උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 27 සී,මාකෙවිට,ජා-ඇල
218 ඒ මාකෙවිට දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 154,මාකෙවිට,ජා-ඇල
219 ගෝනගහ 1 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
219 ඒ ගෝනගහ 2 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 29/1,ගෝනගහ,ජා-ඇල
220 කිරිඳිවිට ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 51,කිරිඳිවිට,ගම්පහ
220 ඒ අඹන්විට ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 113 ඒ,අඹන්විට,ගම්පහ
221 මාකිලංගමුව මාකිලංගමුව වැඩිහිටි සංවිධානය 55,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල
221 ඒ රත්මල්විට ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව රත්මල්විට,ගම්පහ
222 පහළගම ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 54 බී,පහළගම,ගම්පහ
222 බී අකරවිට ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංගමය 179/බී,අකරවිට,ගම්පහ
223 ඒ මැදගම 2 සුදර්ශි වැඩිහිටි සමිතිය 55,විශාඛා පෙදෙස,ගම්පහ
223 සී මැදගම 4 සහන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංසදය 19/1,ආනන්ද මාවත,ගම්පහ
224 ඉහළගම බටහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 184 ඒ,ඉහළගම,ගම්පහ
224 ඒ ඉහළගම නැගෙනහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 91,ඉහළගම,ගම්පහ
225 අලුත්ගම බටහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය 101/6 බී,බණ්ඩාරවත්ත,ගම්පහ
225 ඒ අලුත්ගම උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 172/6,ගම්පහ,අළුත්ගම
225 බී අලුත්ගම නැගෙනහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 46/ඒ/167,ස්වර්ණහංස පෙදෙස,හංසගිරි පාර,ගම්පහ
225 සී ඉදිගොල්ල ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 77/2/ඉ 6,ඉඳිගොල්ල
226 බදුවතුගොඩ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථානය,බදුවතුගොඩ,බෙම්මුල්ල
226 ඒ කරණෑයකමුල්ල සුගතවංශ වැඩිහිටි සංවිධානය 59/ ඒ,බදුවතුගොඩ,බෙම්මුල්ල
227 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය  
227 ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 22/18,අඹගහලන්ද වත්ත,ගම්පහ පාර,යක්කල
228 බොරලියවත ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය “විකුම්“,හිරුවලමුල්ල,බෙම්මුල්ල
228 ඒ තිත්තලපිටිගොඩ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 27/111/සී,තිත්තලපිටිගොඩ,යක්කල
229 අලුත්ගම බෝගමුව උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය  
229 ඒ අලුත්ගම බෝගමුව දකුණ වැඩිහිටි සංවිධානය 231,රොක් ගාර්ඩන්,අළුත්ගම බෝගමුව,යක්කල
230 මහීපාලගොඩ අරුණළු ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 10,මහවිට,යක්කල
230 ඒ මොරැන්න ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 29/1,මොරැන්න,යක්කල
230 බී වීදියවත්ත ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 121,වීදියවත්ත,යක්කල
230 සී ගල්තොටමුල්ල ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 68,මාහන්තුව,යක්කල
231 යක්කල උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 42/7/12, “මැති නිවස“,ලුසියා වත්ත,යක්කල
231 ඒ යක්කල බටහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
231 බී පැපොල්ගහදෙනිය ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය 231/බී, පැපොල්ගස්දෙණිය
231 සී යක්කල දකුණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය 282/1,හංසගිරි පාර,ගම්පහ
231 ඩී යක්කල නැගෙනහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 40/2/1,හේන්පිටමුල්ල,යක්කල
232 හෙනරත්ගොඩ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 139/1,මිරිස්වත්ත,මුදුන්ගොඩ
232 ඒ ගොඩගෙදර සුව සරණ වැඩිහිටි සමිතිය 108,කතුරුවත්ත,මුදුන්ගොඩ
232 බී මුදුන්ගොඩ උතුර විශාඛා ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 126/1,ඔරුතොට පාර,මුදුන්ගොඩ
232 සී මුදුන්ගොඩ දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
    ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය 338,මුදුන්ගොඩ
233 මොරගොඩ 1 එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය  
233 ඒ මොරගොඩ 2 වැඩිහිටි සමිතිය  
234 බැණ්ඩියමුල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංගමය 16,ජයන්ත පාර,මුදුන්ගොඩ
234 බී බටහිර බැණ්ඩියමුල්ල එක්සත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය 105/02,පල්ලිය පාර,බැණ්ඩියමුල්ල,ගම්පහ
234 සී කිඩගම්මුල්ල සත්කාරක වැඩිහිටි සමිතිය 1/88,කිඩගම්මුල්ල,ගම්පහ
235 ඔරුතොට උතුර අරුණළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය 123/1,ඔරුතොට,ගම්පහ
235 ඒ ඔරුතොට දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 62,ඔරුතොට දකුණ,ගම්පහ
235 බී ඉහළ යාගොඩ උතුර ලුම්බිණි ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 190,ඉහළ යාගොඩ,ගම්පහ
235 සී ඉහළ යාගොඩ දකුණ සිරි සීලරතන වැඩිහිටි සමිතිය 317,ඉහළ යාගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
236 පහළ යාගොඩ වැඩිහිටි කමිටුව 236,පහළ යාගොඩ
    ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 315,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
236 ඒ මාහේන රත්නමාලී ආරණ්‍යස්ථ වැඩිහිටි කමිටුව 5/30/1,මාහේනවත්ත,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල
236 බී ගනේමුල්ල උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය 352/2,මිල්ලගහවත්ත,ගණේමුල්ල
236 සී නැදුන ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
236 ඩී ගණේමුල්ල දකුණ මෛත්‍රී වැඩිහිටි සුභසා‍ධක සමිතිය 153/ඊ/1,නුගහේන වත්ත,කඩවත පාර,ගණේමුල්ල
237 කොස්සින්න නැගෙනහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 51/1,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
237 ඒ කොස්සින්න බටහිර 1 ශ්‍රී සීලානන්ද වැඩිහිටි කමිටුව 316,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
237 බී කොස්සින්න බටහිර 2 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 333/ඒ,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල
238 අමුණුගොඩ උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 186/1,අමුණුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
238 ඒ අමුණුගොඩ දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 117/74 ඒ,අමුණුගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
239 බැලුම්මහර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 178/ඒ,බැලුම්මහර,මුදුන්ගොඩ
239 ඒ රතුපස්වල රන්මුතු ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 100/1,බැලුම්මහර,මුදුන්ගොඩ
239 බී ගල්ලොලුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව 100,ගල්ලොලුව,වැලිවේරිය
240 ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ උතුර සමගි වැඩිහිටි සමිතිය 215,ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
240 ඒ ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
240 බී බටහිර වැලිවේරිය සරණ සහන වැඩිහිටි සංවිධානය 70,බටහිර වැලිවේරිය,වැලිවේරිය
241 ඒ වැලිවේරිය නැගෙනහිර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව 507,නැදුන්ගමුව පාර,වැලිවේරිය
241 සී වැලිවේරිය දකුණ සුවසරණ වැඩිහිටි සමිතිය 373/1,කල්‍යාණි මාවත,වැලිවේරිය
242 ඇඹරළුව උතුර 1 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය 76,ඇරඹුවල උතුර,වැලිවේරිය
242 බී ඇඹරළුව දකුණ 1 පැසුණු හිස් වැඩිහිටි සමාජය 610,ඇරඹුවල දකුණ,වැලිවේරිය
242 සී ඇඹරළුව දකුණ 2 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව  
243 ඒ පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 135,පහළ ඉඹුල්ගොඩ
243 බී පහළ ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 251,පහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
244 පරකන්දෙනිය දකුණ ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 163/24,බංගලාවත්ත,කිරිල්ලවල,කඩවත
244 ඒ පරකන්දෙනිය උතුර 1 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය 40/3,හිමාලි,පරකන්දෙණිය,ඉඹුල්ගොඩ
244 බී පරකන්දෙනිය උතුර 2 ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 213,පරකන්දෙණිය,ඉඹුල්ගොඩ
244 සී කටුවාලමුල්ල උතුර ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටුව 114/සී,පරකන්දෙණිය,ඉඹුල්ගොඩ
244 ඩී කටුවාලමුල්ල දකුණ පබෝධා වැඩිහිටි සමිතිය 292,පරකන්දෙණිය

ක්‍රිඩා සමිති

Your text.

ක්‍රීඩා සමිති
       
සමිතියේ නම ලියාපදිංචි අංකය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ගම්පහ පාපන්දු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/001/I කස්තුරි සුදර්ශන,ඉහළගම,ගම්පහ 711334803
බාබේරියන් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/005/I කුමාරසිරි,12,චිත්‍රා පාර,ගම්පහ 332221231
වාසනා ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/006/I ජගත් සිසිර කුමාර, 149/36,කඩවත පාර,ගණේමුල්ල 776141025
සුපර් ස්ටාර්ස් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/007/I කපිල ජයරත්න,කුමාරතුංග මාවත,ගම්පහ 773990933
එක්සත් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/014/I අශෝක රණසිංහ,252/2,ගෝනිගහලන්ද,යක්කල 723539687
ගම්පහ ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/015/I ලක්ෂ්මන් හේවාපන්න,සිරිමල් උයන,ඉඳිගොල්ල,ගම්පහ 714417714
ජෙට්ලයිනර්ස් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/017/I ආර්.පී. කුලසිරි,5/12,විශාකා පාර,ගම්පහ 775139972
සියනෑ ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/025/I විමල් ගමගේ,ඉසුරු කේටර්ස්,ගම්පහ 777353411
කාන්ති ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/042/I ජෙරාඩ් මුතුගල,38,සුරුවම හංදිය,වැලි‍වේරිය 772991641
සුහද ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/050/I නිශාන්ත,84,බුළුගයගොඩ,ගණේමුල්ල 771645609
නව එක්සත් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/055/I රවීන්ද්‍ර කුමාර,94/2,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල 723428474
පයනියර් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/056/I නලින් ගුණතිලක,15/ඒ,ජා-ඇල පාර,ගම්පහ  
සුනෙර ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/061/I ආර්.පී.ඒ.වීරකෝන්,254/බී,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල 775348007
ගම්පහ යූත් බප/ග/ගම්/070/I නිමල් ඩික්සන්,36/ඒ/3/5,නිවාස සංකීර්ණය,යක්කල  
ශක්ති ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/071/I ප්‍රියංග පිණිදිය,149/83,කළුවල පාර,ගණේමුල්ල 332263525
අපි එක්සත් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/074/I මයිකල් රංජිත්,470,කුඩා බොල්ලත,ගණේමුල්ල 777474017
නිල්වලා ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/083/I උපුල් වසන්ත කුමාර,123/ඒ,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල 717171790
පිබිදෙන තරු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/086/I සුරංග ප්‍රේමරත්න,467/ඒ,කුඩා බොල්ලත,ගණේමුල්ල 712222006
හංස ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/088/I යූ.ඩී.ඩී. රත්නායක,190/5,මුදුන්ගොඩ,ගම්පහ 774046784
අංජන ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/100/I යූ.ඒ. අනුරුද්ධික,416/ඒ,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල 726103832
සමඟි ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/101/I ක්‍රිෂාන් නිමන්තක,287/ඒ,කොස්සින්න,ගණේමුල්ල 718025951
ක්ෂිතිජය ක්‍රිඩා සමාජය    බප/ග/ගම්/102/I ඩී.දමිත් නිශාන්ත,170/සී/1,ඉහළගම,ගම්පහ 724371797
ප්‍රසන්න ජිම්නාස්ටික් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/104/I අතුල ප්‍රසන්න දේවසුරේන්ද්‍ර,212/01/05,නන්දා මාවත,කොළඹ පාර,ගම්පහ 715159803
දීපශිකා ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/106/I කිත්සිරි මංජු,190,හොරගොල්ල,ගණේමුල්ල 777851860
යූත් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/107/I නලින්ද වීරතුංග,297/1,මුදුන්ගොඩ,ගම්පහ 773494094
තරංගා ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/109/I මහේෂ් චන්දන,117/33,අමුණුගොඩ,ඉඳිගොල්ල 719482740
පහන් තරු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/120/I නුවන් ප්‍රසාද් අතුකෝරල,320,ඉහළ යාගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 332265569
හොකුෂෝ අයිකිකායි ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/121/I ප්‍රිමල් සමරවීර,හංසගිරි පාර,ගම්පහ  
සොරියුකායි කරාටේ ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/129/I ඒ. ලෙස්ලි,114,මාකිලංගමුව,ගණේමුල්ල  
ඉඳුවර ප්‍රදීප ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/131/I එම්.පී. ඉවන්ත නිර්මාල්,66/ඒ,මහවිට,යක්කල 717378291
හිරු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/133/I අසංක වර්ණකුමාර,174/1,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල 779399503
ඉකෝ ෆෙන්ඩ්ලි ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/142/I සුජීව දීප්ත,59/බී,ඔරුතොට පාර,ගම්පහ 718176513
සිනර්ජි ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/143/I ඩී.පී.එස්. කපුරුගේ,265/5,පේඩිපොල,උඩුගම්පොල 764999458
සඳරැස් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/150/I ප්‍රවීන් මධුසංඛ,593/4,නැදුන්ගමුව,ගම්පහ 776245419
රන්තරු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/151/I මහේෂ් චමින්ද,480/42/1/ඒ,පල්ලියවත්ත,වැලිවේරිය 715786427
ශ්‍රී විෂ්ම ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/152/I ඉෂාන් රංගන මුණසිංහ,118,ගලහිටියාව,ගණේමුල්ල 779501494
ස්ටෙප්වන් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/155/I මිලාන් සඳරු,52,කිරිඳිවිට,ගම්පහ 754137527
බෝගමුව සුපර් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/156/I නලින් සුරේෂ් කුමාර,107/20/2,අලුත්ගම බෝගමුව,යක්කල 716525500
සුසිත ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/160/I ලක්ෂ්මන් කරුණානායක,207/1,පන්සල පාර,ගණේමුල්ල 774409862
යොවුන් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/164/I මනෝජ් ඩිලංක,155/බී,බ/ වැලිවේරිය,වැලිවේරිය 750492979
සූර ගාමිණී ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/165/I ගයාන් එරන්ද,376/1,බොල්ලත,ගණේමුල්ල 779890790
ගම්පහ රග්බි පාපන්දු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/166/I දයාන් දර්ශන දික්දෙණිය,65/3,පන්සල පාර,ගණේමුල්ල 710293099
කැකුළන්ගොඩ අරුණ ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/167/I පී.ඩබ්.ඩී. ජානක,160,කැකුළන්ගොඩ,ගම්පහ 776235540
නව ලංකා ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/168/I සුරාජ් නිරංජන් කුමාර,86/18,ජයකොඩිවත්ත,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල 724363323
ඩ්‍රීම්ස් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/169/I එන්.එස්.ඩිල්ෂාන් ජයකොඩි,170/බී,බොල්ලත,ගණේමුල්ල 713122653
හංස තරු ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/170/I ඉවිශ්ක දිල්ෂාන්,313/64 ජේ,වලව්වත්ත,ගම්පහ 710742060
ශක්ති ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/171/I එස්. ජයසිංහ,27/බී,කරණෑයනමුල්ල,බෙම්මුල්ල 772821351
ලයන්ස් ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/172/I අයි.එම්. රුවන් කරුණාරත්න,ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය,වලව්වත්ත,ගම්පහ 332226017
දීපානි ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/173/I ඩී.ජේ.චන්දන කුමාර,30/2,කිඩගම්මුල්ල,ගම්පහ 779669513
ශු. පිලිප්නේරි ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/174/I එම්.ඩබ්. ගයාන් ලක්ෂාන්,74/2,පල්ලිය පාර,ගම්පහ  
හංසිකා ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/175/I සමිත ධනංජය විදානගමගේ,290/4,සුමේධ මාවත,ගණේමුල්ල 715653503
යාගොඩ ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/176/I සංගීත් ප්‍රසන්න,151/1,පහළ යාගොඩ,ගණේමුල්ල 778060743
සමඟි ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/177/I ගිහාන් මධුසංඛ,210/1/ඒ,කොස්ඕවිට,ගම්පහ 719680217
ඒකනායක බැඩ්මින්ටන් ක්‍රිඩා සමාජය  බප/ග/ගම්/178/I බී.එන්.ජී.සී. ජයතුංග,1/32,බිග් සිටි,පියරතා මාවත,ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ 332259338
ප්‍රගති ක්‍රිඩා සමාජය බප/ග/ගම්/179/I අචින්ත සඳකැළුම්,22/ඒ,මෝරුපොල,ගම්පහ 773705401

..

News & Events

Scroll To Top