සංවර්ධන නිලධාරි තොරතුරු ලේඛනය

අනු අංකය වසමේ අංකය ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ නම සංවර්ධන නිලධාරි නම දුරකථන අංකය
1  208  මිදෙල්ලවිට ඩී.ඩබ්.එච්.එන්.දොඩම්වල මිය 0710506280
2  209  බොල්ලත උතුර එම්.ඒ.ඒ.නිශාන්ති මිය 0719801689
3  209 ඒ  කුඩා බොල්ලත ආර්.ඩී.නිර්මලා මිය 0712099914   0776426910
4  209 බී  බොල්ලත දකුණ ජී.බී.එම්.ආර්.යූ.ආර්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර මිය 0715316695
5  209 සී  බොල්ලත බටහිර ජී.බී.එම්.ආර්.යූ.ආර්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර මිය 0715316695
6  209 ඩී  වේවැල්ලාගාර එම්.ඒ.ඒ.නිශාන්ති මිය 0719801689
7  210  බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර ඩබ්.ටී.ආර්.ගුණසේන මයා 0772295292
8  210 ඒ  බුළුගහගොඩ බටහිර ඩබ්.ජී.එල්.පී.කුමාරි මිය 0718468457
9  215  ගලහිටියාව උතුර කේ.එන්.අබේවර්ධන මයා 0713388974
10  215 ඒ  ගලහිටියාව දකුණ    
11  215 බී  ගලහිටියාව නැගෙනහිර එච්.කේ.ජී.එස්.කේ.විමලසේන මයා 0713266628
12  216  හොරගොල්ල උතුර ඩබ්.පී.එල්.සී.අමරසිංහ මයා 0712099946   0775324773
13  216 ඒ  හොරගොල්ල දකුණ ඊ.ඒ.එන්.ඩී.එදිරිසිංහ මයා 0716400906   0770600604
14  216 බී  තිබ්බොටුගොඩ ඊ.ඒ.එන්.ඩී.එදිරිසිංහ මයා 0716400906   0770600604
15  217  මාබිම එල්.බී.ඩී.අයි.ඩී.බාලසූරිය මිය 0703401314
16  217 ඒ  වැලිකඩ එම්.පී.කුමුදුනී මිය 0716611967
17  218  මාකෙවිට උතුර ඩී.ඒ.ආර්.දීප්ති මිය 0712100047
18  218 ඒ  මාකෙවිට දකුණ එච්.ඩී.අයි.හපුආරච්චි මයා 0712086256
19  219  ගෝනගහ 1 එල්.බී.ඩී.අයි.ඩී.බාලසූරිය මිය 0703401314
20  219 ඒ  ගෝනගහ 2 එල්.අයි.වනිගසූරිය මිය 0718087821
21  220  කිරිදිවිට එච්.වී.ජී.ඒ.හේරත් මිය 0715120770
22  220 ඒ  අඹන්විට පී.ඩී.විජේවර්ධන මිය 0770607310
23  221  මාකිලංගමුව ඩී.ඩී.ඩී.රංජිත් මිය 0713229730
24  221 ඒ  රත්මල්විට එච්.ජී.එල්.පී.වේරපිටිය මිය 0712094730
25  222  පහලගම ආර්.ඒ.අයි.එච්.රාජපක්ෂ මිය 0712807380
26  222 ඒ  කොස්ඕවිට එච්.වී.ජී.ඒ.හේරත් මිය 0715120770
27  222 බී  අකරවිට ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.ඩයස් මයා 0719016157
28  223  මැදගම 1 ජේ.ඒ.සී.දිල්රුක්ෂි මිය 0716049549
29  223 ඒ  මැදගම 2 ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.ඩයස් මයා 0719016157
30  223 බී  මැදගම 3 ආර්.පී.නානයක්කාර මිය 0717350135   0721272524
31  223 සී  මැදගම 4 එච්.ඩී.අආර්.ඩී.ප්‍රේමරත්න මෙය 0716277734
32  224  ඉහලගම බටහිර ඒ.ඩබ්.එම්.එස්.පී.විජේකෝන් මිය 0712146627
33  224 ඒ  ඉහලගම නැගෙනහිර ආර්.ඒ.අයි.එච්.රාජපක්ෂ මිය 0712807380
34  225  ගම් / අළුත්ගම බටහිර  කේ.පී.එල්.එන්.ජේ.ලියනගේ මිය 0714113264
35  225 ඒ  ගම් / අළුත්ගම උතුර කේ.එඒ.ඊ.ආර්.පී.පෙරේරා මිය 0719218504
36  225 බී  ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර කේ.වී.එස්.පී.ගමගේ මයා 0712100960
37  225 සී  ඉඳිගොල්ල එම්.ඩබ්.ඒ.එස්.එන්.විජේසූරිය මයා 0772408586
38  226  බදුවතුගොඩ ඊ.කේ.සුජීව මයා 0724454396   0714300797
39  226 ඒ  කරණෑයකමුල්ල එච්.ඒ.ඒ.හෙට්ටිආරච්චි මයා 0719478002
40  227  කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර ඩබ්.එස්.ඒ.වීරරත්න මිය 0777161479
41  227 ඒ  කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ ඒ.කේ.ටී.සී.අමරසිංහ මයා 0718366698
42  228  බොරලියවත ඊ.කේ.සුජීව මයා 0724454396   0714300797
43  228 ඒ  තිත්තලපිටිගොඩ ටි.ඒ.චාමින්ද මයා 0716471178
44  229  අළුත්ගම බෝගමුව උතුර ඩබ්.ටී.නිරංජන් මයා 0711353564
45  229 ඒ  අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ එම්.කේ.ටී.බුද්ධිකා මිය 0712271563
46  230  මහීපාලගොඩ කේපී.සී.අමරසිංහ මයා 0712959148
47  230 ඒ  මොරැන්න ඒ.ඒ.කේ.එස්.අභයසිංහ මිය 0712099927
48  230 බී  වීදියවත්ත ඒ.ඒ.නිසංසලා මිය 0713315367
49  230 සී  ගල්තොටමුල්ල ඒ.ඒ.කේ.එස්.අභයසිංහ මිය 0712099927
50  231  යක්කල උතුර ඩබ්.එස්.ඒ.වීරරත්න මිය 0777161479
51  231 ඒ  යක්කල බටහිර එල්.ඒ.එම්.එස්.ලියනගේ මිය 0715446700
52  231 බී  පැපොල්ගහදෙනිය ජී.ඩී.එස්.ඩී.ලක්මිණි මෙය 0712099587
53  231 සී  යක්කල දකුණ එස්.ඒ.එස්.පී.පෙරේරා මිය 0719075756
54  231 ඩී  යක්කල නැගෙනහිර අයි.එල්.වනිගසූරිය මිය 0718087821
55  232  හෙනරත්ගොඩ ඩබ්.එම්.එම්.විජේසිංහ මිය 0786498496
56  232 ඒ  ගොඩගෙදර එස්.කේ.ජයසිංහ මයා 0719763335
57  232 බී  මුදුන්ගොඩ උතුර බී.ඒ.එම්.අයි සුභාෂිනි මිය 0773393544   0777847690
58  232 සී  මුදුන්ගොඩ දකුණ    
59  232 ඩී  මුදුන්ගොඩ බටහිර ජේ.එස්. ප්‍රානාන්දු මයා 0718176523
60  233  මොරගොඩ 1 කේ.ඩී.එච්.සමන්තිකා මිය 0712087166
61  233 ඒ  මොරගොඩ 11 ඒ.එන්.එම්.රම්‍යමාලා මිය 0717080101
62  234  බැණ්ඩියමුල්ල උතුර වී.අයි.නාවලගේ මිය 0712087520
63  234 ඒ  බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර අආර්.ජී.ඩී.පී.සී.කරුණානායක මිය 0711353380
64  234 බී  බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර ආර්.ඩබ්.එදිරිසූරිය මිය 0712099890
65  234 සී  කිඩගම්මුල්ල එච්.පී.ඒ.ප්‍රියදර්ශනී මිය 0714717360
66  235  ඔරුතොට උතුර එම්.සී.නවගමුව මිය 0712286727
67  235 ඒ  ඔරුතොට දකුණ එම්.සී.නවගමුව මිය 0712286727
68  235 බී  ඉහල යාගොඩ උතුර ඩී.කේ.ඩී.එම්.ඒ.බී.දිසානායක මයා 0712717476   0772273276
69  235 සී  ඉහල යාගොඩ දකුණ ජී.ඩී.එස්.ඩබ්.ජයසේකර මිය 0774008525
70  236  පහලයාගොඩ එස්.ඩී.එන්.එල්.කුමාර මයා 0774369037
71  236 ඒ  මාහේන    
72  236 බී  ගණේමුල්ල උතුර එච්.ඒ.සී.ඩබ්.වික්‍රම මිය 0714417485
73  236 සී  නැදුන ජේ.එන්.වෙදගේ මයා 0774446082
74  236 ඩී  ගණේමුල්ල දකුණ පී.ඒ.ටී.පී.කේ.පෙරේරා මිය 0718643079   0724067579
75  237  කොස්සින්න නැගෙනහිර එස්.එම්.එස්.බණ්ඩාර මයා 0712101127
76  237 ඒ  කොස්සින්න බටහිර 1 එස්.පී.ආර්.සී.සේනාධීර මිය 0774211208
77  237 බී  කොස්සින්න බටහිර 11 පී.ඒ.ටී.පී.කේ.පෙරේරා මිය 0718643079   0724067579
78  238  අමුණුගොඩ උතුර ආර්.එස්.ඒ.යූ.එම්.රාජපක්ෂ මිය 0718350799
79  238 ඒ  අමුණුගොඩ දකුණ ආර්.එස්.ඒ.යූ.එම්.රාජපක්ෂ මිය 0718350799
80  239  බැලුම්මහර ජී.සී.ලියනගේ මිය 0772943367
81  239 ඒ  රතුපස්වල එච්.ඩී.එස්.පීරිස් මිය 0716664270
82  239 බී  ගල්ලොලුව ජී.සී.ලක්මාලි මිය 0712087270
83  240  ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ උතුර ඩබ්.ඩී.ඩබ්.අමරසිංහ මයා 0712245048
84  240 ඒ  ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ ඊ.එම්.ඩබ්.කේ.ඒකනායක  මෙය 0712099907   0710620998
85  240 බී  බටහිර වැලිවේරිය එම්.ඒ.ටී.ප්‍රදීප් මයා 0715219060
86  241  නැදුන්ගමුව ආර්.පී.එස්.කේ.රාජපක්ෂ මයා 0771595389
87  241 ඒ  වැලිවේරිය නැගෙනහිර අයි.පී.ආර්.සිල්වා මිය 0710617284   0779331921
88  241 බී  වැලිවේරිය උතුර එල්.පී.ඒ.ඩී.එල්.විජේසුන්දර මෙය 0712831204
89  241 සී  වැලිවේරිය දකුණ එච්.එම්.වයි.එච්.පෙරේරා මයා 0702018753
90  242  ඇඹරළුව උතුර 1 බී.එම්.සී.සමන්මලී මිය 0778281850   0711988711
91  242 ඒ  ඇඹරළුව උතුර 11 එස්.වික්‍රමආරච්චි මිය 0715324407
92  242 බී  ඇඹරළුව දකුණ 1 ඩබ්.එම්.අයි.මධුෂානි මිය 0712099965
93  242 සී  ඇඹරළුව දකුණ 11 එච්.එඒ.කේ.එන්.හපුගොඩ මිය 0778337142
94  243  පහළ ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර ආර්.එම්.එන්.දිල්රුක්ෂි මිය 0726514513
95  243 ඒ  පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර ජී.කේ.ජී.සී.ආර්.ලක්දිවන මිය 0713853768
96  243 බී  පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ එස්.එන්.පී.එස්.නානයක්කාර මිය 0773346480   0712082471
97  244  පරකන්දෙනිය දකුණ ඩබ්.ඩබ්.ජේ.ඒ.සී.රොවෙල් මයා 0773144345
98  244 ඒ  පරකන්දෙනිය උතුර 1 ටී.ඩී.එන්.එස්.නවරත්න මිය 0718464559
99  244 බී  පරකන්දෙනිය උතුර 11 ඩබ්.ටී.එම්.ආර්.අයි.කුමාරි මිය 0712100315
100  244 සී  කටුවාලමුල්ල උතුර එල්.ඒ.ආර්.එන්.ගුණතිලක මිය 0713983387
101  244 ඩී  කටුවාලමුල්ල දකුණ කේ.පී.ඩී.ජී.කේ.ගුණරත්න මිය 0718643228

News & Events

Scroll To Top