සංවර්ධන නිලධාරි තොරතුරු ලේඛනය

අනු අංකය

වසමේ අංකය

ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ නම

සංවර්ධන නිලධාරි නම

දුරකථන අංකය

1
 208
 මිදෙල්ලවිට
ඩී.ඩබ්.එච්.එන්.දොඩම්වල මිය
0710506280
2
 209
 බොල්ලත උතුර
එම්.ඒ.ඒ.නිශාන්ති මිය
0719801689
3
 209 ඒ
 කුඩා බොල්ලත
ආර්.ඩී.නිර්මලා මිය
0712099914   0776426910
4
 209 බී
 බොල්ලත දකුණ
ජී.බී.එම්.ආර්.යූ.ආර්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර මිය
0715316695
5
 209 සී
 බොල්ලත බටහිර
ජී.බී.එම්.ආර්.යූ.ආර්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර මිය
0715316695
6
 209 ඩී
 වේවැල්ලාගාර
එම්.ඒ.ඒ.නිශාන්ති මිය
0719801689
7
 210
 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර
ඩබ්.ටී.ආර්.ගුණසේන මයා
0772295292
8
 210 ඒ
 බුළුගහගොඩ බටහිර
ඩබ්.ජී.එල්.පී.කුමාරි මිය
0718468457
9
 215
 ගලහිටියාව උතුර
කේ.එන්.අබේවර්ධන මයා
0713388974
10
 215 ඒ
 ගලහිටියාව දකුණ
 
 
11
 215 බී
 ගලහිටියාව නැගෙනහිර
එච්.කේ.ජී.එස්.කේ.විමලසේන මයා
0713266628
12
 216
 හොරගොල්ල උතුර
ඩබ්.පී.එල්.සී.අමරසිංහ මයා
0712099946   0775324773
13
 216 ඒ
 හොරගොල්ල දකුණ
ඊ.ඒ.එන්.ඩී.එදිරිසිංහ මයා
0716400906   0770600604
14
 216 බී
 තිබ්බොටුගොඩ
ඊ.ඒ.එන්.ඩී.එදිරිසිංහ මයා
0716400906   0770600604
15
 217
 මාබිම
එල්.බී.ඩී.අයි.ඩී.බාලසූරිය මිය
0703401314
16
 217 ඒ
 වැලිකඩ
එම්.පී.කුමුදුනී මිය
0716611967
17
 218
 මාකෙවිට උතුර
ඩී.ඒ.ආර්.දීප්ති මිය
0712100047
18
 218 ඒ
 මාකෙවිට දකුණ
එච්.ඩී.අයි.හපුආරච්චි මයා
0712086256
19
 219
 ගෝනගහ 1
එල්.බී.ඩී.අයි.ඩී.බාලසූරිය මිය
0703401314
20
 219 ඒ
 ගෝනගහ 2
එල්.අයි.වනිගසූරිය මිය
0718087821
21
 220
 කිරිදිවිට
එච්.වී.ජී.ඒ.හේරත් මිය
0715120770
22
 220 ඒ
 අඹන්විට
පී.ඩී.විජේවර්ධන මිය
0770607310
23
 221
 මාකිලංගමුව
ඩී.ඩී.ඩී.රංජිත් මිය
0713229730
24
 221 ඒ
 රත්මල්විට
එච්.ජී.එල්.පී.වේරපිටිය මිය
0712094730
25
 222
 පහලගම
ආර්.ඒ.අයි.එච්.රාජපක්ෂ මිය
0712807380
26
 222 ඒ
 කොස්ඕවිට
එච්.වී.ජී.ඒ.හේරත් මිය
0715120770
27
 222 බී
 අකරවිට
ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.ඩයස් මයා
0719016157
28
 223
 මැදගම 1
ජේ.ඒ.සී.දිල්රුක්ෂි මිය
0716049549
29
 223 ඒ
 මැදගම 2
ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.ඩයස් මයා
0719016157
30
 223 බී
 මැදගම 3
ආර්.පී.නානයක්කාර මිය
0717350135   0721272524
31
 223 සී
 මැදගම 4
එච්.ඩී.අආර්.ඩී.ප්‍රේමරත්න මෙය
0716277734
32
 224
 ඉහලගම බටහිර
ඒ.ඩබ්.එම්.එස්.පී.විජේකෝන් මිය
0712146627
33
 224 ඒ
 ඉහලගම නැගෙනහිර
ආර්.ඒ.අයි.එච්.රාජපක්ෂ මිය
0712807380
34
 225
 ගම් / අළුත්ගම බටහිර 
කේ.පී.එල්.එන්.ජේ.ලියනගේ මිය
0714113264
35
 225 ඒ
 ගම් / අළුත්ගම උතුර
කේ.එඒ.ඊ.ආර්.පී.පෙරේරා මිය
0719218504
36
 225 බී
 ගම් / අළුත්ගම නැගෙනහිර
කේ.වී.එස්.පී.ගමගේ මයා
0712100960
37
 225 සී
 ඉඳිගොල්ල
එම්.ඩබ්.ඒ.එස්.එන්.විජේසූරිය මයා
0772408586
38
 226
 බදුවතුගොඩ
ඊ.කේ.සුජීව මයා
0724454396   0714300797
39
 226 ඒ
 කරණෑයකමුල්ල
එච්.ඒ.ඒ.හෙට්ටිආරච්චි මයා
0719478002
40
 227
 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර
ඩබ්.එස්.ඒ.වීරරත්න මිය
0777161479
41
 227 ඒ
 කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ
ඒ.කේ.ටී.සී.අමරසිංහ මයා
0718366698
42
 228
 බොරලියවත
ඊ.කේ.සුජීව මයා
0724454396   0714300797
43
 228 ඒ
 තිත්තලපිටිගොඩ
ටි.ඒ.චාමින්ද මයා
0716471178
44
 229
 අළුත්ගම බෝගමුව උතුර
ඩබ්.ටී.නිරංජන් මයා
0711353564
45
 229 ඒ
 අළුත්ගම බෝගමුව දකුණ
එම්.කේ.ටී.බුද්ධිකා මිය
0712271563
46
 230
 මහීපාලගොඩ
කේපී.සී.අමරසිංහ මයා
0712959148
47
 230 ඒ
 මොරැන්න
ඒ.ඒ.කේ.එස්.අභයසිංහ මිය
0712099927
48
 230 බී
 වීදියවත්ත
ඒ.ඒ.නිසංසලා මිය
0713315367
49
 230 සී
 ගල්තොටමුල්ල
ඒ.ඒ.කේ.එස්.අභයසිංහ මිය
0712099927
50
 231
 යක්කල උතුර
ඩබ්.එස්.ඒ.වීරරත්න මිය
0777161479
51
 231 ඒ
 යක්කල බටහිර
එල්.ඒ.එම්.එස්.ලියනගේ මිය
0715446700
52
 231 බී
 පැපොල්ගහදෙනිය
ජී.ඩී.එස්.ඩී.ලක්මිණි මෙය
0712099587
53
 231 සී
 යක්කල දකුණ
එස්.ඒ.එස්.පී.පෙරේරා මිය
0719075756
54
 231 ඩී
 යක්කල නැගෙනහිර
අයි.එල්.වනිගසූරිය මිය
0718087821
55
 232
 හෙනරත්ගොඩ
ඩබ්.එම්.එම්.විජේසිංහ මිය
0786498496
56
 232 ඒ
 ගොඩගෙදර
එස්.කේ.ජයසිංහ මයා
0719763335
57
 232 බී
 මුදුන්ගොඩ උතුර
බී.ඒ.එම්.අයි සුභාෂිනි මිය
0773393544   0777847690
58
 232 සී
 මුදුන්ගොඩ දකුණ
 
 
59
 232 ඩී
 මුදුන්ගොඩ බටහිර
ජේ.එස්. ප්‍රානාන්දු මයා
0718176523
60
 233
 මොරගොඩ 1
කේ.ඩී.එච්.සමන්තිකා මිය
0712087166
61
 233 ඒ
 මොරගොඩ 11
ඒ.එන්.එම්.රම්‍යමාලා මිය
0717080101
62
 234
 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර
වී.අයි.නාවලගේ මිය
0712087520
63
 234 ඒ
 බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර
අආර්.ජී.ඩී.පී.සී.කරුණානායක මිය
0711353380
64
 234 බී
 බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර
ආර්.ඩබ්.එදිරිසූරිය මිය
0712099890
65
 234 සී
 කිඩගම්මුල්ල
එච්.පී.ඒ.ප්‍රියදර්ශනී මිය
0714717360
66
 235
 ඔරුතොට උතුර
එම්.සී.නවගමුව මිය
0712286727
67
 235 ඒ
 ඔරුතොට දකුණ
එම්.සී.නවගමුව මිය
0712286727
68
 235 බී
 ඉහල යාගොඩ උතුර
ඩී.කේ.ඩී.එම්.ඒ.බී.දිසානායක මයා
0712717476   0772273276
69
 235 සී
 ඉහල යාගොඩ දකුණ
ජී.ඩී.එස්.ඩබ්.ජයසේකර මිය
0774008525
70
 236
 පහලයාගොඩ
එස්.ඩී.එන්.එල්.කුමාර මයා
0774369037
71
 236 ඒ
 මාහේන
 
 
72
 236 බී
 ගණේමුල්ල උතුර
එච්.ඒ.සී.ඩබ්.වික්‍රම මිය
0714417485
73
 236 සී
 නැදුන
ජේ.එන්.වෙදගේ මයා
0774446082
74
 236 ඩී
 ගණේමුල්ල දකුණ
පී.ඒ.ටී.පී.කේ.පෙරේරා මිය
0718643079   0724067579
75
 237
 කොස්සින්න නැගෙනහිර
එස්.එම්.එස්.බණ්ඩාර මයා
0712101127
76
 237 ඒ
 කොස්සින්න බටහිර 1
එස්.පී.ආර්.සී.සේනාධීර මිය
0774211208
77
 237 බී
 කොස්සින්න බටහිර 11
පී.ඒ.ටී.පී.කේ.පෙරේරා මිය
0718643079   0724067579
78
 238
 අමුණුගොඩ උතුර
ආර්.එස්.ඒ.යූ.එම්.රාජපක්ෂ මිය
0718350799
79
 238 ඒ
 අමුණුගොඩ දකුණ
ආර්.එස්.ඒ.යූ.එම්.රාජපක්ෂ මිය
0718350799
80
 239
 බැලුම්මහර
ජී.සී.ලියනගේ මිය
0772943367
81
 239 ඒ
 රතුපස්වල
එච්.ඩී.එස්.පීරිස් මිය
0716664270
82
 239 බී
 ගල්ලොලුව
ජී.සී.ලක්මාලි මිය
0712087270
83
 240
 ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ උතුර
ඩබ්.ඩී.ඩබ්.අමරසිංහ මයා
0712245048
84
 240 ඒ
 ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
ඊ.එම්.ඩබ්.කේ.ඒකනායක  මෙය
0712099907   0710620998
85
 240 බී
 බටහිර වැලිවේරිය
එම්.ඒ.ටී.ප්‍රදීප් මයා
0715219060
86
 241
 නැදුන්ගමුව
ආර්.පී.එස්.කේ.රාජපක්ෂ මයා
0771595389
87
 241 ඒ
 වැලිවේරිය නැගෙනහිර
අයි.පී.ආර්.සිල්වා මිය
0710617284   0779331921
88
 241 බී
 වැලිවේරිය උතුර
එල්.පී.ඒ.ඩී.එල්.විජේසුන්දර මෙය
0712831204
89
 241 සී
 වැලිවේරිය දකුණ
එච්.එම්.වයි.එච්.පෙරේරා මයා
0702018753
90
 242
 ඇඹරළුව උතුර 1
බී.එම්.සී.සමන්මලී මිය
0778281850   0711988711
91
 242 ඒ
 ඇඹරළුව උතුර 11
එස්.වික්‍රමආරච්චි මිය
0715324407
92
 242 බී
 ඇඹරළුව දකුණ 1
ඩබ්.එම්.අයි.මධුෂානි මිය
0712099965
93
 242 සී
 ඇඹරළුව දකුණ 11
එච්.එඒ.කේ.එන්.හපුගොඩ මිය
0778337142
94
 243
 පහළ ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර
ආර්.එම්.එන්.දිල්රුක්ෂි මිය
0726514513
95
 243 ඒ
 පහළ ඉඹුල්ගොඩ බටහිර
ජී.කේ.ජී.සී.ආර්.ලක්දිවන මිය
0713853768
96
 243 බී
 පහළ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ
එස්.එන්.පී.එස්.නානයක්කාර මිය
0773346480   0712082471
97
 244
 පරකන්දෙනිය දකුණ
ඩබ්.ඩබ්.ජේ.ඒ.සී.රොවෙල් මයා
0773144345
98
 244 ඒ
 පරකන්දෙනිය උතුර 1
ටී.ඩී.එන්.එස්.නවරත්න මිය
0718464559
99
 244 බී
 පරකන්දෙනිය උතුර 11
ඩබ්.ටී.එම්.ආර්.අයි.කුමාරි මිය
0712100315
100
 244 සී
 කටුවාලමුල්ල උතුර
එල්.ඒ.ආර්.එන්.ගුණතිලක මිය
0713983387
101
 244 ඩී
 කටුවාලමුල්ල දකුණ
කේ.පී.ඩී.ජී.කේ.ගුණරත්න මිය
0718643228

News & Events

Scroll To Top