Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

මුල් පිටුව පරිපාලන ව්‍යුහය සමෘද්ධි කොට්ඨාශ

සමෘද්ධි කොට්ඨාශ

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

සමෘද්ධි නිලධාරි / නිලධාරිනිගේ නම

දුරකතන අංකය

ගණේමුල්ල කලාපය

01

 

209 බොල්ලත උතුර

එල්.පී.එස්.කුමුදු මිය

071-8780215

02

209/ඒ කුඩා බොල්ලත

වයි.කේ.මාකෙවිටගේ මිය

071-4477126

03

209/ බී බොල්ලත දකුණ

ඩබ්.ඩී.අරුණි දීපිකා මිය

071-8258215

04

209/ සී බොල්ලත බටහිර

කේ.ආර්.යු. සමන් මයා

071-4879754

05

209/ඩී වේවැල්ලාගාර

ඩී.ජේ.එම්.ස්ස්ර කුමාර මයා

071-6772911

06

210 බුළුගහගොඩ නැගෙනහිර

ආර්.විජිතමල්ලිකා මිය

071-9088578

07

210 /ඒ බුළුගහගොඩ බටහිර

ඩී.එන්.නවීන්ද්‍ර හේමපාල මයා

071-4442370

08

215 ගලහිටියාව උතුර

කේ.සමන්ති පුෂ්පකුමාරි මිය

033-5616782

09

215 /ඒ ගලහිටියාව දකුණ

එස්..ඩී.සී. සම්පත් කුමාර මයා

077-7079721

10

215 /බී ගලහිටියාව නැගෙනහිර

උදේනක ලක්ප්‍රිය සමරසිංහ මයා

071-3467623

11

215 හොරගොල්ල උතුර

සුමේද ලසන්ත විජේසුරිය මයා

071-6407682

12

216/ ඒ හොරගොල්ල දකුණ

එච්.උපාලි වන්ද්‍රසිරි මයා

071-6419776

13

236 /බී ගණේමුල්ල උතුර

කේ.කුමාරසිරි ජයවික්‍රම මයා

071-6298317

14

236 /සී නැදුන

ඩී..රුවනි දිනරත්න මිය

071-7412999

15

236 /ඩී ගණේමුල්ල

..එස්.කුලතුංග මයා

071-8528014

 

කරිදිවිට කලාපය

16

208 මිදෙල්ලවිට

එස්. ඩී. ප්‍රියන්ත මයා

033-2230308

17

216 / බී තිබ්බටුගොඩ

එච්..ගාමිනි හෙට්ටිආරච්චි මයා

071-8780217

18

217 මාබිම

තිස්ස සිරිමෙවන් මයා

033-3434099

19

217 / ඒ වැලිකඩ

ඩබ්.. ඩි.නිර්මලා තුෂාරිි මිය

072-6465802

20

218 මාකෙවිට උතුර

.. අසංගිකා නයනි මිය

077-4976717

21

218 / ඒ මාකෙවිට දකුණ

එස්.පී.කපුවත්ත මයා

033-2233541

22

219 ගෝනගහ 1

එන්...රත්නසීලි මිය

033-3334551

23

219/ ඒ ගෝනගහ 11

එස්..එම්.ආර්. පෙරේරා මයා

071-4477087

24

220 කිරිදිවිට

එම්. .නිරෝෂා මුණසිංහ මිය

077-9177260

25

220 /ඊ අඹන්විට

එච්..ගාමිනි හෙටිටිආරච්චි මයා

071-8780217

26

221 මාකිලංගමුව

.සී.ප්‍රියංගනී මිය

033-2221816

27

221/ ඒ රත්මල්විට

එස්.ජේ. දහනායක මිය

077-2451455

28

222 පහලගම

ජගත් එදිරිසිංහ මයා

077-9222150

29

222/ ඒ කොස්ඕවිට

එන්. . මල්ලිකා මිය

077-6427797

30

222/ බී අකරවිට

වයි. . පුෂ්පකුමාරි මිය

077-8408760

යක්කල කලාපය

31

223මැදගම 1

.ඩබ්. . රම්‍යා කුමුදුනී මිය

071-62297979

32

223/ ඒ මැදගම 11

ෂර්මිලා අබේස්ංහ මිය

071-2272713

33

223 / බී  මැදගම 111

.ඩබ්..රම්‍යා කුමුදුනී මිය

071-6297979

34

223/ සී මැදගම 1V

වය..රෝහණි ජයලත් මිය

072-4185898

35

224 ඉහලගම බටහිර

එච්.පී.චතුරිකා ප්‍රියදර්ශණී විමලසේන මිය

077- 3381430

36

224 / ඒ ඊහලගම නැගෙනහිර

.ඩී.පී. විමලසිරි මයා

071- 8384434

37

225 අලුත්ගම බටහිර

පී.ජී. චම්පිකා මිය

033-2230729

38

225/ ඒ අලුත්ගම උතුර

ලක්මිණි දසනායක මිය

072-9522822

39

225/බී අලුත්ගම නැගෙනහිර

අනුෂා හෙට්ටිආරච්චි මිය

077-4454929

40

231 යක්කල උතුර

ඩී.පී.ඩී.ලම්බියස් මිය

071-8098243

41

231 /ඒ යක්කල බටහිර

ශිරානී චන්දිමා අත්නායක මෙය

077-6420429

42

231 /බී පැපොල්ගහදෙණිය

ධම්මිකා සමන්මලී හේවගේ මිය

072-2711101

43

231 / සී යක්කල දකුණ

එච්.පී.එස්.යු.එස්.හේමසිංහ මයා

072-4175572

44

231 / ඩී යක්කල නැගෙනහිර

එම්.කේ.වී. මල්ලිකා මිය

071-6287233

අලුත්ගම බෝගමුව කලාපය

45

222/ සී ඉදිගොල්ල

කේ.බී.මොනිකා රෝකුමාරි මිය

071-2689128

46

226 බදුවතුගොඩ

ඩී.පී.වන්ද්‍රානි නෙවම්කාන්ති මිය

072-4608957

47

226/ ඒ කරණැයකමුල්ල

ජේ.. නිලන්ති ජයසිංහ මිය

033-5682263

48

227 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර

අයි.ආර්.එස්. රමයසිරි මයා

077-5911689

49

227/ ඒ කෙසෙල්වතුගොඩ දකුණ

චමින්ද මුදලිගේ මයා

071-2898348

50

228 බොරලියවත

ආර්.චාන්දනී පතිරණ මිය

071-8213883

51

228 / ඒ ත්ත්තලපිටිගොඩ

ඩී.පී.මහීපාල මයා

071-8213889

52

229 අලුත්ගම බෝගමුව උතුර

එම්.සී.එස්.කේ. සෙනෙවිරත්න මාය

071-4477078

53

229/ ඒ අලුත්ගම බෝගමුව දකුණ

කේ.ජගත් ප්‍රසන්න මිය

077-5079375

54

230 මහීපාලගොඩ

යමුනා කුමාරි මිය

077-9700133

55

230 / ඒ මොරැන්න

සුජීවා චාන්දනී මල්ලිකා මිය

071-8215884

56

230 / බී විදියවත්ත

ආර්..ටි.ටි. රනසිංහ මිය

071-6673301

57

230 / සී. ගල්තොටමුල්ල

ප්‍රියානි දමයන්ති රණසිංහ මිය

077-8080661

හෙනරත්ගොඩ කලාපය

58

232 හෙනරත්ගොඩ

අරුණ ආරියසිංහ මිය

072-6374691

59

232 /ඒ ගොඩගෙදර

ඩබ්..එස්. ප්‍රනාන්දු මයා

071-8257925

60

232/ බී මුදුන්ගොඩ උතුර

සජීව සමරනායක මයා

071-4465270

61

232 / සී මුදුන්ගොඩ දකුණ

එල්.එම්.චන්දන මයා

071-8184193

62

232/ ඩී මුදුන්ගොඩ බටහිර

අයි. .එස්. ඉලංගකෝන් මයා

077-2138108

63

233 මොරගොඩ 1

කේ.පී.සරෝජිනී පද්මකුමාරි මිය

033-2230448

64

233/ඩඒ මොරගොඩ 11

එන්.ඩී.ජේ.එන්.රණතුංග මිය

077-1973563

65

234 බැණ්ඩියමුල්ල උතුර

කේ.ඩී.හේමා ගීතාංජලි මිය

072-8081272

66

234 /ඒ බැණ්ඩියමුල්ල නැගෙනහිර

නිම්මි උදයංගනී විජේරත්න මිය

033-4927886

67

234/ බී බැණ්ඩියමුල්ල බටහිර

. වන්දිමා ප්‍රියන්ති මිය

071-4477113

68

234/ සී කිඩගම්ම්ල්ල

සජීව සමරනායක මයා (වැඩබලන)

071-4465270

69

235 ඔරැතොට උතුර

ඩබ්.එස්. රුවන් කුමාර මයා

071-4477073

70

235/ ඒ ඔරුතොට දකුණ

රසිකා ස්වර්නකුමාරි මාලගේ මිය

077-3363778

71

234 /බී ඉහලයාගොඩ  උතුර

එම්.ප්‍රියන්ත වීරසුරිය මයා

071-7155347

72

235/ සී ඉහලයාගොඩ දකුණ

සජික් ක්‍රිෂාන්ත කනංකගේ මයා

071-8404467

අමුණුගම කලාපය

73

236 පහලයාගොඩ

නිශාන්ත වික්‍රමතිලක මයා

071-7411527

74

236 /ඒ මාහේන

ඩී.එම්.එස්.භාතිය කුමාර මයා

077-5193583

75

237කොස්සින්න නැගෙනහිර

ඩබ්.එම්. විජේලතා මිය

071-7414801

76

237 /ඒ කොස්සින්න බටහිර 1

ලලින් විශ්වජිත් කරුණානායක මයා

071-6321909

77

237/ බී කොස්සින්න බටහිර 11

චමින්ද දිපාල් මල්ලවආරච්චි මයා

071-7928682

78

238 අමුණුගොඩ උතුර

කේ.ඩී. . උපුල් චන්දන මයා

077-6634262

79

238/ ඒ අමුණුගොඩ දකුණ

.වත්සලා සජීවනී මිය

071-5355966

80

243 පහල ඉඹුල්ගොඩ නැගෙනහිර

එම්..කුමාරි මාරසිංහ මිය

077-5969709

81

243/ ඒ ප/ඉඹුල්ගොඩ දකුණ

එම.ඩී.පී.මුදන්නායක මයා

077-7117112

82

234/ බී ප/ ඉඹුල්ගොඩ දකුණ

ජේ.එම්. ඩී.සී.ක්‍රිෂාන්ති මිය

077-0239060

83

244 පරකන්දෙණිය දකුණ

එන්.බී..මානෙල් කාන්ති මිය

077-8979254

84

244/ ඒ පරකන්දෙනිය උතුර 1

.ඩී.උපාලි ජයරත්න මයා

077-4110398

85

244/ බී පරකන්දෙණිය උතුර 11

ඩබ්.ආර්. . ගුනවර්ධන මයා

071-6321049

86

244/ සී කටුවාලමුල්ල උතුර

බී..සුධර්මා ශාන්ති මිය

033-3334851

87

244/ ඩී කටුවාලමුල්ල දකුණ

.වී.ප්‍රේමවතී මිය

011-3198432

වැලිවේරිය කලාපය

88

239 බැලුම්මහර

සමන්ත අතුකෝරාළ මයා

071-4477248

89

239/ ඒ රතුපස්වල

ටී.ඩී.නීල් ගුණවර්ධන මයා

071-8043785

90

239/ බී ගල්ලොළුව

එච්. ටී.පී.ආර්. දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මිය

072-4772378

91

240 /ඉඹුල්ගොඩ උතුර

අයි. එල්.එන්. එස්. දිල්රුක්ෂි මිය

071-8389465

92

2340/// ඉඹුල්ගොඩ දකුණ

එම්. න්ල්මිණි චම්පා කුමාරි මිය

033-3835786

93

240 /බී බටහිර වැලිවේරිය

චමපිකා ප්‍රියදර්ශනී මිය

077-6986598

94

241 නැදුන්ගමුව

.පී.හේමමාලී නෙරංජලා මිය

033-3331557

95

241 /ඒ වැලවේරිය නැගෙනහිර

ඩී.ආර්.ච්ත්‍රා ප්‍රියදර්ශනී ධනසේකර මිය

077-9800179

96

241/ බී වැලවේරිය උතුර

ඩබ්.ම්.න්මල්. විජේසිරි මයා

072-4362681

97

241/සී වැලිවේරිය දකුණ

චන්ද්‍රිකා ඩයස් මිය

033-2257720

98

242 ඇඹරළුව උතුර 1

එන්.එච්. . ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී මිය

075-9649635

99

242/ ඒ ඇඹරළුව උතුර 11

පී..ජයසිරි ගනේපොල මයා

075-0617535

100

242 / බී ඇඹරළුව දකුණ 1

පී..ජයසිරි ගනේපොල මයා

075-0617535

101

242 / සි ඇඹරළුව දකුන 11

එච්.එන්..එස්. පෙරේරා මයා

071-8098137