සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ආනන්ද මාවත , ගම්පහ       033 2222112

News & Events

17
ඔක්2018
නවිකරණය කළ ගම්පහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ වාහන බලපත්‍ර අංශය

නවිකරණය කළ ගම්පහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ වාහන බලපත්‍ර අංශය

  නවිකරණය කළ අප ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ...

28
අගෝ2017
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

Scroll To Top